Inleiding

Het jaarverslag geeft een terugblik op het jaar 2014. Het geeft inzicht in de prestaties die we als gemeente het afgelopen jaar hebben geleverd en de stappen die we hebben gezet in het bereiken van onze doelen zoals verwoord in de programmabegroting. Daarnaast geeft het inzicht in de financiële middelen die we hebben ingezet om dit alles mogelijk te maken. Met dit jaarverslag en de jaarrekening 2014 leggen we verantwoording af over de programmabegroting 2014.

In 2014 hebben verdere doorontwikkelingen en verbeteringen plaatsgevonden. Dit geldt voor alle onderdelen van de P&C-cyclus en in het bijzonder voor dit verantwoordingsdocument. Dit jaar wordt bijvoorbeeld voor het eerst de jaarrekening beschikbaar gesteld via een doorklikbare webversie. Deze verbeteringen hebben tot doel de gemeenteraad meer in positie te brengen, dat wil zeggen: bepalen van de strategie en sturen op hoofdlijnen en controleren op basis van informatie 'op maat'. Naast inhoudelijke wijzigingen, zijn er ook op het gebied van de lay-out weer vernieuwingen doorgevoerd. Dit komt de leesbaarheid van dit document ten goede. In de leeswijzer wordt per onderdeel van dit boekwerk een toelichting gegeven.

In 2014 zijn onder andere de volgende ontwikkelingen en prestaties actueel geweest in de gemeente Dalfsen:

  • voorbereiding op de drie decentralisaties
  • de grote projecten waaronder de Trefkoele+
  • het Waterfront
  • samenwerking in de regio
  • rekenkameronderzoek naar grondexploitaties (verwerking)
  • de verbouwing van de ambtelijke organisatie.
  • doorontwikkelen van P&C cyclus

Groen betekent gerealiseerd, rood betekent niet gerealiseerd.

Dit geeft een totaalbeeld van de realisatie van de prestaties per programma. Per prestatie zijn de volgende elementen opgenomen: voortgang en geld. De optelsom van die twee elementen is weergegeven (per prestatie zijn er twee "vlakken" geteld). Het element 'kwaliteit' is, conform advies van de werkgroep planning & control, achterwege gelaten.

Conclusie is dat veel prestaties daadwerkelijk in 2014 gerealiseerd zijn binnen de financiële ruimte van de begroting. Een aantal prestaties hebben een meerjarig karakter en lopen door in 2015.