Programma 3

Beheer openbare ruimte

Het programma omvat de zorg voor de aanleg en het onderhoud van alle voorzieningen die in de openbare ruimte aanwezig zijn, zoals wegen, openbaar groen, speelplaatsen, volkstuinen en gebouwen.

Programma 3: Beheer openbare ruimte

Prestaties 2014

3.1 Wegen Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Onderhoud uitvoeren geprioriteerd op basis van de geformuleerde doelen uit de beheernota 100%
Opstellen nota integraal beheer openbare ruimte (IBOR) 75%
Toelichting

De nota IBOR is niet vastgesteld in 2014. Dit is voorzien in 2015.

3.2 Openbare verlichting Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Nulmeting beeldkwaliteiten uitvoeren 100%
Objectief maken van verlichtingskwaliteiten op basis van berekeningen van de Richtlijn voor Openbare Verlichting (ROVL) 100%
Beheerplan opstellen 75%
Toelichting

Het plan wordt in het eerste kwartaal van 2015 opgeleverd.

Aanbesteding houden voor de uitvoering van het jaarlijks onderhoud en schadereparaties 75%
Toelichting

Aanbesteding is in januari 2015 gehouden. Voorlopige gunning is op 15 januari 2015 verstuurd. Definitieve opdracht per 1 april 2015.

Vervangen masten in de leeftijdsgroep ouder dan 40 jaar 100%
Vervangen armaturen in de leeftijdsgroep ouder dan 25 jaar 100%
3.3 Openbaar groen Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Strengere controle bij schouw 100%
Voorbereiden integratie WSW (openbaar groen) in onze organisatie 100%
3.4 Speelplaatsen Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Speeplaatsen beleids- en beheerplan evalueren en actualiseren 100%
3.5 Verkeer Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Uitvoeringsprogramma GVVP: Actieplan Verkeersveiligheid uitvoeren 100%
Planvorming Rechterensedijk (station - bocht). 50%
Toelichting

De gemeenteraad heeft op 22 september de vervolgprocedure vastgesteld. Hierin is bepaald dat de planvormingsfase in 2015 wordt afgerond.

Planvorming route kern Dalfsen - NS-station 100%
Planvorming N35 50%
Toelichting

De minister heeft in januari 2014 het ontwerptracébesluit voor het deel Zwolle-Wijthmen ondertekend. Rijkswaterstaat is bijna klaar met de procedure van het Tracébesluit. Van Zwolle tot Wijthmen gaat het om een verbreding van het huidige tracé. De komende periode worden de maatregelen en de bijbehorende prioritering verder uitgewerkt. Op Dalfser grondgebied vallen de aansluiting Koelmansstraat en Hagenweg hieronder. Het is een doorlopend proces van Rijkswaterstaat en afronding was ook niet gepland in 2014.

Planvorming N340 75%
Toelichting

Door de bezuinigingen van de provincie kunnen niet alle (veiligheids)maatregelen worden uitgevoerd. De Dalfser inbreng via stuur- en projectgroep is erop gericht dat keuzes - binnen de nieuwe kaders - zo gunstig mogelijk uitpakken voor onze gemeente, maar de optimale situatie is niet meer binnen handbereik. De planvormingsfase is vanwege de koerswijziging van de provincie niet af en loopt door in 2015.

Planvorming N377 75%
Toelichting

De provincie heeft de veiligheidsmaatregelen "kom Nieuwleusen" geschrapt. Ondanks de lobby van Dalfsen zitten deze niet in het basispakket dat de provincie voorstelt. De kans daarop is wel groter geworden dan in de periode zomer- najaar 2014. Door de bezuiniging van de provincie kunnen niet alle (veiligheids)maatregelen uitgevoerd worden die oorspronkelijk de bedoeld waren. De planvormingsfase is daardoor niet af en loopt door in 2015.

Planvorming N348 100%
Programma 3: Beheer openbare ruimte

Prestaties voorgaande jaren

3.3 Openbaar groen Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Groenbeheerplan actualiseren 25%
Toelichting

Actualisatie is gestart na vaststelling van het Groenstructuurplan. Dit is opgeschoven in verband met het burgerparticipatietraject en wordt in het voorjaar van 2015 uitgevoerd. Conform 2de bestuursrapportage.

3.6 Afwatering Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Berm- en slotenbeheerplan actualiseren 100%
Programma 3: Beheer openbare ruimte

Indicatoren

Wegen

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroting 2014

Stand december 2014

Beleidsthema veiligheid verhardingen voldoende > 94%

Beheernota 2009-2013

95%
(2012)

95%

96%

Beleidsthema duurzaamheid verhardingen voldoende > 96%

Beheernota 2009-2013

96%
(2012)

96%

95%

Openbare verlichting

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroting 2014

Stand december 2014

Beeldkwaliteit A in de winkelgebieden

Beleidsplan  2013 - 2017

30 %
(geschat)

50 %

50 %

Beeldkwaliteit B in de overige gebieden binnen en buiten de kom

Beleidsplan  2013 - 2017

60 %
(geschat)

70 %

90 %

Verlichtingskwaliteit op basis van ROVL 2011

Beleidsplan  2013 - 2017

70 %
(geschat)

75 %

100 %

Openbaar groen

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroting 2014

Stand december 2014

Centrumzone en bijzondere elementen, beeldkwaliteit A

Cyber rapportage en Plan terra(schouw 2014)

60%
(geschat)

60%

77%

Woonzones en bedrijventerreinen, beeldkwaliteit B

Cyber rapportage
CROW en Plan terra (schouw2014)

80%
(geschat)

80%

95%

Speelplaatsen

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroting 2014

Stand december2014

Afkeurpunten veiligheidsinspecties binnen vastgestelde periode verhelpen

Beheerplan spelen

nvt

nvt

95%

Programma 3: Beheer openbare ruimte

Wat heeft het gekost?

2013 2014
Programmaonderdeel Rekening Primitieve
begroting
Gewijzigde
begroting
Rekening Saldo
Lasten -5.336 -5.020 -5.705 -5.736 -31
Baten 317 105 105 241 135
Saldo van lasten en baten -5.018 -4.914 -5.599 -5.495 104
Stortingen in reserves -35 0 0 -53 -53
Onttrekkingen aan reserves 550 349 942 827 -116
Resultaat -4.503 -4.566 -4.657 -4.721 -64

Grafische weergave van lasten en baten naar product

Programma 3: Beheer openbare ruimte

Analyses

Jaar 2014. Verschil op basis van gewijzigde begroting en realisatie. Bedragen x € 1.000.

Primitieve begroting Gewijzigde begroting Realisatie Verschil
Programmaonderdeel Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Wegen, straten en pleinen -2.805 30 -2.775 -3.281 30 -3.251 -3.263 106 -3.157 18 76 94
Verkeersmaatregelen te land -256 59 -197 -256 59 -197 -222 32 -190 35 -28 7
Waterkering/afwatering ed. -91 0 -91 -99 0 -99 -150 0 -150 -52 0 -52
Openbaar groen/openluchtrecr. -1.712 16 -1.695 -1.876 16 -1.860 -1.906 100 -1.806 -29 83 54
Ov recreatieve voorzieningen -156 0 -156 -193 0 -193 -195 3 -192 -3 3 1
Saldo van lasten en baten -5.020 105 -4.914 -5.705 105 -5.599 -5.736 241 -5.495 -31 135 104
Storting in reserves 0 0 0 0 0 0 -53 0 -53 -53 0 -53
Onttrekking aan reserves 0 349 349 0 942 942 0 827 827 0 -116 -116
Resultaat -5.020 454 -4.566 -5.705 1.048 -4.657 -5.789 1.067 -4.721 -84 20 -64

Specificatie van het resultaat

Verschillen ten opzichte van de begroting 2014. Positieve waarde is voordeel. Bedragen x € 1.000.

Product Directe L&B Toerekeningen kapitaallasten Toerekeningen uren Saldo van lasten en baten Reserve- mutaties Resultaat
Wegen, straten en pleinen 207 -113 0 94 0 94
Verkeersmaatregelen te land 6 1 0 7 0 7
Waterkering/afwatering ed. -52 0 0 -52 0 -52
Openbaar groen/openluchtrecr. 54 0 0 54 0 54
Ov recreatieve voorzieningen 1 0 0 1 0 1
Mutaties reserves functie 0/9 0 0 0 0 -168 -168
Totaal programma 216 -112 0 104 -168 -64

Analyse van het resultaat

Toelichting verschillen groter dan € 25.000.

Wegen, straten en pleinen

€ 94.000 V

Door verschillende oorzaken is dit voordeel ontstaan:

Een voordeel van € 165.000 bestaat uit posten die voorgesteld worden voor resultaatbestemming:

  • Herinrichting/woonomgeving: € 61.000
  • Opstellen nota IBOR: € 13.000
  • Renovatie openbare verlichting: € 50.000
  • Verlichtingsplan centrum Dalfsen: € 41.000

Daarnaast is de voorziening bovenwijks Trefkoele (het buitenterrein) voor een deel niet meer nodig. Het vrijgevallen bedrag van € 41.000 is ten gunste van dit product gebracht (voordeel).

De BDU-projecten worden gedeeltelijk door de provincie gesubsidieerd. Deze staan ook op genomen bij de SiSa verantwoording. De uitgaven die niet ten laste kunnen worden gebracht van de provinciale subsidie, zijn ten laste van de reserve gebracht. Deze hadden we niet begroot en zijn ook niet meegenomen bij de wijziging van de reserve systematiek. Nadeel € 109.000.

Waterkering/afwatering

€ 52.000 N

Het waterschap heeft eind 2012 nieuw beleid vastgesteld waarbij het onderhoud van de zogenaamde servicewatergangen niet meer door het waterschap wordt verzorgd.
Uitgangspunt voor het onderhoud is dat de gemeente de halve watergang onderhoudt, of de gehele watergang en het maaisel direct afzet bij de agrariër. In 2014 is door onduidelijkheid bij agrariërs besloten de agrariër te ontzorgen en het volledige onderhoud uit te gaan voeren.

Openbaar groen/openluchtrecreatie

€ 54.000 V

In verband met de prioritering voor het burgerparticipatietraject, zijn de projecten voor de uitvoering groenstructuurplan opgeschoven. € 49.000 wordt daarom ook als resultaatbestemming voorgesteld.

Mutaties reserves

€ 168.000 N

Nadeel van € 214.000 doordat de onderstaande bedragen niet volledig zijn besteed;

  • Herinrichting/woonomgeving: € 61.000
  • Opstellen nota IBOR: € 13.000
  • Renovatie openbare verlichting: € 50.000
  • Verlichtingsplan centrum Dalfsen: € 41.000
  • Uitvoering groenstructuurplan: € 49.000

De opbrengst van grondverkopen openbaar groen van € 53.000 is toegevoegd aan de reserve herstructurering openbaar groen. Dit geeft daarom een nadeel in de exploitatie.

Zoals hierboven is toegelicht geven de BDU-projecten een voordeel van € 109.000.