Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Jaar 2014. Verschilkolommen vergelijken gewijzigde begroting en realisatie. Bedragen x € 1.000

Primitieve begroting Gewijzigde begroting Realisatie Verschil
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Bestuur -6.501 29.592 23.091 -7.191 30.228 23.037 -7.200 30.338 23.138 -9 110 101
Openbare Orde en Veiligheid -2.351 44 -2.307 -2.188 44 -2.144 -2.152 50 -2.102 36 6 42
Beheer Openbare Ruimte -5.020 105 -4.914 -5.705 105 -5.599 -5.736 241 -5.495 -31 135 104
Economische Zaken -553 502 -51 -572 521 -51 -1.107 20 -1.087 -535 -501 -1.036
Onderwijs -2.252 52 -2.199 -2.317 61 -2.257 -2.312 66 -2.246 5 5 10
Cultuur, Sport en Recreatie -3.349 233 -3.115 -11.326 233 -11.093 -9.587 219 -9.368 1.739 -15 1.725
Soc Voorz/Maatsch Dienstverl -13.891 5.835 -8.055 -14.331 7.057 -7.273 -14.170 7.076 -7.094 161 19 180
Volksgezondheid en Milieu -5.543 3.739 -1.804 -6.331 3.739 -2.592 -5.370 3.626 -1.744 961 -114 848
Ruimtelijke Ord/Volkshuisvest -3.585 1.974 -1.611 -3.624 2.021 -1.603 -4.316 2.265 -2.051 -692 244 -448
Saldo van lasten en baten -43.044 42.078 -966 -53.585 44.010 -9.575 -51.951 43.901 -8.050 1.635 -109 1.526
Stortingen in reserves -3.107 0 -3.107 -3.763 0 -3.763 -4.238 0 -4.238 -474 0 -474
Onttrekkingen aan reserves 0 4.413 4.413 0 14.503 14.503 0 13.726 13.726 0 -777 -777
Resultaat -46.151 46.491 341 -57.349 58.513 1.164 -56.188 57.627 1.439 1.161 -886 275