Programma 1

Bestuur

Het programma omvat alle taken van raad en college op het terrein van het openbaar bestuur en de ondersteuning en dienstverlening hierbij door de gemeentelijke organisatie.

Tot dit programma behoren ook de algemene dekkingsmiddelen (inkomsten die de gemeente min of meer vrij kan besteden). In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt ingegaan op het gevoerde beleid op het gebied van de ondersteunende taken door de organisatie. De paragrafen lokale heffingen en financiering hebben ook een sterke relatie met de producten van dit programma en geven inzicht in het gevoerde beleid.

Programma 1: Bestuur

Prestaties 2014

1.1 Digitalisering Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Gebruik maken van de SIM formulierenmodule 100%
De website blijven doorontwikkelen 100%
1.2 Communicatie Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Hanteren checklist burgerparticipatie 100%
Inzetten van het burgerpanel 100%
Inzet van social media uitbreiden 100%
1.3 Juridische kwaliteitszorg/pre-mediation en afhandeling bezwaarschriften Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Toepassen van pre-mediation 100%
Adviseren over bezwaarschriften 100%
Houden van legal audits 0%
Toelichting

Vanwege de inzet van de juridisch adviseurs bij het 'Leanen' van werkprocessen, zijn er in 2014 geen legal audits gehouden. Conform 1e en 2e bestuursrapportage.

Adviseren over complexe juridische zaken 100%
1.4 Wet waardering onroerende zaken Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Verzenden van 99% van WOZ – beschikkingen in de 8e / 9e week van kalenderjaar 100%
Verwerken van kadastrale wijzigingen / objectmutaties / subjectmutaties binnen 3 maanden na ontstaan wijziging 100%
Afronding herwaardering voor 1 december van kalenderjaar 100%
Informele bezwaren afhandeling bevorderen 100%
1.5 Planning en Control Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Doorontwikkeling P&C aan de hand van voorzet accountant 100%
Klankbord via raadswerkgroep P&C 100%
Voortgang rapporteren via reguliere P&C documenten 100%
Programma 1: Bestuur

Prestaties voorgaande jaren

1.3 Communicatie Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Opleiding persoonlijke communicatiekracht 100%
Haalbaarheidsonderzoek portaalfunctie website 100%
Programma 1: Bestuur

Indicatoren

Digitalisering

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2014

Stand december 2014

Aantallen digitale aanvragen

statistiek
programma website

1.468
(2012)

2.000

2.755

Toename bezoekersaantallen op www.dalfsen.nl

statistiek programma website

146.000
(2012)

190.000

257.059

Communicatie

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2014

Stand december 2014

Oordeel burger over informatie gemeente (voldoende en toegankelijk)

Waar staat je gemeente

7,3
(2009)

7,5

-*

Aantal keren inzet burgerpanel

Programmaplan Dienstverlening

2
(2013)

3

2

* Het klanttevredenheidsonderzoek staat gepland voor 2015.

Juridische kwaliteitszorg/pre-mediation en afhandeling bezwaarschriften

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2014

Stand december 2014

Aantal beroepsprocedures

intern

2 (2013)

1

6*

Aantal beroepsprocedures gegrond

intern

1 (2013)

0

1 (5 zaken lopen nog)

Aantal zaken opgelost met (pre)mediation

intern

15 (2013)

4

18

Vermindering aantal bezwaarschriften

intern

30 (2013)

30

48**

*   2x WOB, 2x SoZa, 2x Recreatiewoningen.
** aantal bezwaarschriften is toegenomen van 30 in 2013 naar 48 in 2014.
    Deze stijging komt voornamelijk  voort uit permanente bewoning en WWB.

Wet waardering onroerende zaken

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2014

Stand december 2014

Oordeel Waarderingskamer over uitvoering Wet WOZ

Waarderings-
kamer

Naar behoren
(2012)

Goed

Goed

Aantal objecten in bezwaar

Team Belastingen

573
(2012)
4,3%

-5%

199
-65%

Het aantal bezwaren van 573 in 2012 naar 199 in 2014 komt neer op een daling met 65%.

Planning en control

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2014

Stand december 2014

Oordeel raad over P&C instrumenten

Werkgroep P&C

-

6

7,5

Programma 1: Bestuur

Wat heeft het gekost?

2013 2014
Programmaonderdeel Rekening Primitieve
begroting
Gewijzigde
begroting
Rekening Saldo
Lasten -7.796 -6.501 -7.191 -7.200 -9
Baten 30.924 29.592 30.228 30.338 110
Saldo van lasten en baten 23.128 23.091 23.037 23.138 101
Stortingen in reserves -3.287 -2.363 -2.084 -2.488 -404
Onttrekkingen aan reserves 2.789 2.304 2.692 2.218 -474
Resultaat 22.630 23.032 23.645 22.868 -777

Grafische weergave van lasten en baten naar product

Programma 1: Bestuur

Analyses

Jaar 2014. Verschil op basis van gewijzigde begroting en realisatie. Bedragen x € 1.000.

Primitieve begroting Gewijzigde begroting Realisatie Verschil
Programmaonderdeel Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Bestuursorganen -1.146 46 -1.100 -1.164 48 -1.116 -1.257 49 -1.207 -93 1 -92
Best onderst college B&W -1.613 12 -1.601 -1.940 12 -1.928 -1.996 27 -1.969 -57 15 -42
Burgerzaken -968 15 -953 -1.032 15 -1.017 -1.015 17 -998 16 2 18
Secretarie leges burgerzaken -131 448 317 -131 448 317 -194 482 288 -63 34 -29
Bestuurlijke samenwerking -171 0 -171 -191 0 -191 -198 0 -198 -7 0 -7
Best onderst raad/rekenkamer -219 13 -206 -226 13 -213 -193 13 -180 32 1 33
Nutsbedrijven -28 421 393 -28 515 487 -27 493 466 1 -22 -21
Geldleningen < 1 jaar 0 10 10 0 10 10 0 9 9 0 -1 -1
Overige financiele middelen -3 50 46 -3 50 46 -3 43 39 0 -7 -7
Geldleningen/uitzetting > 1 jr 0 2.363 2.363 0 2.394 2.394 0 2.751 2.751 0 357 357
Alg uitkering gemeentefonds 0 21.013 21.013 0 21.442 21.442 0 21.465 21.465 0 23 23
Algemene baten en lasten 14 0 14 39 0 39 0 0 0 -39 0 -39
Uitkering deelfonds soc domein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uitvoering Wet WOZ -352 0 -352 -352 0 -352 -344 0 -344 8 0 8
Baten OZB-gebruikers 0 700 700 0 700 700 0 673 673 0 -27 -27
Baten OZB-eigenaren 0 3.890 3.890 0 3.890 3.890 0 3.906 3.906 0 16 16
Baten baatbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baten toeristenbelasting 0 171 171 0 151 151 0 148 148 0 -3 -3
Baten hondenbelasting 0 141 141 0 141 141 0 141 141 0 0 0
Baten precariobelasting 0 21 21 0 21 21 0 29 29 0 8 8
Lasten heffing/inv gem belast -56 0 -56 -56 0 -56 -50 0 -50 6 0 6
Saldo van kostenplaatsen -1.828 279 -1.549 -2.108 379 -1.729 -1.923 92 -1.831 185 -287 -102
Saldo van lasten en baten -6.501 29.592 23.091 -7.191 30.228 23.037 -7.200 30.338 23.138 -9 110 101
Storting in reserves -2.363 0 -2.363 -2.084 0 -2.084 -2.488 0 -2.488 -404 0 -404
Onttrekking aan reserves 0 2.304 2.304 0 2.692 2.692 0 2.218 2.218 0 -474 -474
Resultaat -8.864 31.896 23.032 -9.275 32.920 23.645 -9.688 32.556 22.868 -413 -364 -777

Specificatie van het resultaat

Verschillen ten opzichte van de begroting 2014. Positieve waarde is voordeel. Bedragen x € 1.000.

Product Directe L&B Toerekeningen kapitaallasten Toerekeningen uren Saldo van lasten en baten Reserve- mutaties Resultaat
Bestuursorganen -106 15 0 -92 0 -92
Best onderst college B&W -90 49 0 -42 0 -42
Burgerzaken -15 33 0 18 0 18
Secretarie leges burgerzaken -29 0 0 -29 0 -29
Bestuurlijke samenwerking -7 0 0 -7 0 -7
Best onderst raad/rekenkamer 33 0 0 33 0 33
Nutsbedrijven -22 1 0 -21 0 -21
Geldleningen < 1 jaar -1 0 0 -1 0 -1
Overige financiele middelen -7 0 0 -7 0 -7
Geldleningen/uitzetting > 1 jr 357 0 0 357 0 357
Alg uitkering gemeentefonds 23 0 0 23 0 23
Algemene baten en lasten -39 0 0 -39 0 -39
Uitkering deelfonds soc domein 0 0 0 0 0 0
Uitvoering Wet WOZ 7 1 0 8 0 8
Baten OZB-gebruikers -27 0 0 -27 0 -27
Baten OZB-eigenaren 16 0 0 16 0 16
Baten baatbelasting 0 0 0 0 0 0
Baten toeristenbelasting -3 0 0 -3 0 -3
Baten hondenbelasting 0 0 0 0 0 0
Baten precariobelasting 8 0 0 8 0 8
Lasten heffing/inv gem belast 6 0 0 6 0 6
Saldo van kostenplaatsen 377 59 -537 -102 0 -102
Mutaties reserves functie 0/9 0 0 0 0 -878 -878
Totaal programma 480 158 -537 101 -878 -777

Analyse van het resultaat

Toelichting verschillen groter dan € 25.000.

Bestuursorganen

€ 92.000 N

De voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) is verhoogd met een dotatie van € 92.000. Dit geeft een incidenteel nadeel.

Bestuursondersteuning college van B&W

€ 42.000 N

Dit nadeel bestaat voor € 137.000 uit posten die ook worden voorgesteld bij de resultaatbestemming:

  • planning & control € 48.000
  • werkzaamheden t.b.v. de jaarrekening € 19.000
  • Lean-werken € 20.000
  • programma Ideaal € 50.000

Voor de investering Kennissysteem werd verwacht dat in 2014 € 60.000 zou worden uitgegeven. Uiteindelijk is dit € 20.000 geworden, zodat dit hier een voordeel van € 40.000 geeft.
Daarnaast is er voor een bedrag van € 31.000 minder uitgegeven voor representatie, de website en bestuurlijke communicatie/voorlichting.

In 2014 is een voorziening gevormd voor mobiliteitsverplichtingen, dit geeft een incidentele  nadeel van € 250.000

Secretarie leges burgerzaken

€ 29.000 N

In 2014 is een voorraad ingekocht, € 15.000 van documenten. De opleidingskosten en advisering van € 14.000 voor de KCC zijn hier verantwoord.

Bestuursondersteuning raad/rekenkamer

€ 33.000 V

Het voordeel wordt veroorzaakt doordat:

  • in de 2de helft van het jaar geen onderzoeken uitgevoerd zijn door de rekenkamercommissie;
  • geen externe adviseurs zijn ingezet;
  • de kosten van de raadsexcursie lager zijn uitgevallen

Geldleningen/uitzettingen > 1 jaar

€ 357.000 V

Er is een voordeel van € 24.000 door niet geraamde rente en aflossing  van de Veiligheidsregio en de Duurzaamheidslening. Daarnaast is er een voordeel van € 333.000 op de bespaarde rente. We rekenen rente toe aan de reserves en wel over de reserve stand per 1 januari van (in dit geval) 2014. In 2013 is er minder uit de reserves gehaald dan geraamd (de reserves blijven dus hoger). De rente die hierover toegerekend wordt, wordt dus ook hoger (= een voordeel). Bij de mutatie reserves hieronder is dit voor het zelfde bedrag een nadeel.

Algemene baten en lasten

€ 39.000 N

Voordelen:
Stelpost onvoorzien € 33.000
Stelpost nieuw beleid € 25.000
Totaal voordeel € 58.000
In 2014 is geen gebruik gemaakt van deze stelposten.

Nadelen:
Stelpost samenwerking en inkoop € 42.000
Stelpost vacature invulling € 55.000
Totaal nadeel € 97.000
Deze stelposten zijn in de begroting als een negatieve stelpost opgenomen. De werkelijke voordelen komen niet op dit product tot uiting, waardoor het hier als nadeel terecht komt.

Baten OZB-gebruikers

€ 27.000 N

Door leegstand, ambtshalve vermindering over oude jaren en doordat de laatste bezwaren van 2013 in 2014 zijn verwerkt is er minder aan baten OZB ontvangen.

Saldo van kostenplaatsen

€ 102.000 N

Saldo kostenplaatsen is een verzameling van alle kostenplaatsen. Op hoofdlijnen is het nadeel te verklaren door:
1. saldo kostenplaats pre-vut/voormalig personeel. De regeling van pre-vut is in 2014 afgelopen. Door het reeds behalen van de maximum leeftijd is er sprake van een voordeel van € 83.000.
2. saldo kostenplaats  ziekte-,  zwangerschaps- of ouderschapsverlof:  De opbrengsten van het UWV bedragen  € 41.000  terwijl deze niet begroot waren.
3. uren: doordat er inmiddels een aantal projecten zijn afgewikkeld en het investeringsniveau lager is, kunnen we minder uren doorbelasten aan investeringen. Dit geeft een nadeel van € 226.000.

Mutaties reserves

€ 878.000 N

Nadelen
Toerekenen rente € 333.000
Door het niet of minder uitgeven van budgetten hier een nadeel:
Resultaatbestemming 2013 : VVE €   90.000
Resultaatbestemming 2013: armoedebeleid €   10.000
Resultaatbestemming 2013: inburgering €   12.000
Pre-vut is afgelopen €   85.000
Tijdelijke overname brandweerkazerne N'lsn kapitaallasten €   46.000
Basiskaart grootschalige topografie €   56.000
Basisregistratie personen (BRP) €   15.000
Lean werken €   21.000
Doorontwikkelen van planning & control €   51.000
Organisatie ontwikkeling €   56.000
Ontwikkeling intranet €   13.000
Milieubeleidskosten begroot maar uitgaven in programma 9 € 100.000
Afwijking uitgaven ten opzichte van de verwacht
bij de gewijzigde reservesystematiek €   51.000
Totaal € 939.000

Voordelen
Toerekenen rente reserves begroot op programma 1,
werkelijk aan programma 9 €   61.000