Programma 4

Economische zaken

Het programma omvat de activiteiten die betrekking hebben op bedrijfsterreinen, bedrijfsvestigingen en de ambulante handel.

Programma 4: Economische zaken

Prestaties 2014

4.1 Vestigingsmogelijkheden voor bedrijven Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Afronding bestemmingsplanprocedure uitbreiding bedrijventerrein 't Febriek, deelgebied Stappenbelt inclusief zuidelijke aantakking N348 75%
Toelichting

Planprocedure is eind 2014 niet afgerond in verband met het nog niet bereiken van overeenstemming met een van de grondeigenaren. De onderzoeken voor het bestemmingsplan zijn in concept afgerond. Publicatie en informatiebijeenkomst over het voorontwerp bestemmingsplan 't Febriek, deelgebied Stappenbelt (waarin de aansluiting met de N348 ook wordt geregeld),vindt naar verwachting in juni 2015 plaats. Vaststelling bestemmingsplan volgt in principe in de raad van december 2015.

Gronduitgifte De Grift, 't Febriek 75%
Toelichting

De verwachte uitgifte van een 0,5 ha. is over 2014 niet gerealiseerd. Met een kandidaat is begin januari 2015 een intentieovereenkomst afgesloten voor een perceel van 0,45 ha. Met enkele andere kandidaten vinden gesprekken plaats.

Herinrichting Kroonplein 50%
Toelichting

De uitvoering van de overkluizing was eind 2014 gereed. De kostenoverschrijding voor het Kroonplein viel te verklaren door verschillende oorzaken, zoals wensen, uitbreiding van het gebied en een nieuw beleidsdocument (De kanalenvisie). Dit leidde tot een herbezinning van het oorspronkelijke herinrichtingsplan Kroonplein (nieuw ontwerp met lineaire structuur) en het verkrijgen van een provinciale subsidie voor het centrum van Lemelerveld. Het college heeft de raad om aanvullend krediet voor de herontwikkeling van het centrum Lemelerveld gevraagd. Het raadsvoorstel is behandeld in de raadsvergadering van februari 2015.

Betrekken rapport Typisch Dalfsen bij beleidsvorming en beleidsuitwerking 100%
4.2 Ondernemersklimaat Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Uitvoering geven aan prioriteiten actieprogramma nota economisch beleid - Faciliteren van private initiatieven glasvezel - Aanbestedingen toegankelijk(er) voor het lokale en regionale MKB - Bereikbaarheidsplannen realiseren 100%
Onderhouden van bedrijfscontacten - 12 x overleg met economische platforms - 18 bedrijfsbezoeken door het college van B&W 100%
Programma 4: Economische zaken

Indicatoren

Vestigingsmogelijkheden voor bedrijven

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2014

Stand december 2014

Uitgifte aantal ha per jaar

Gemeente/particulier

0 (start 1-1-2014)

0,5

0

Ondernemersklimaat

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2014

Stand december 2014

Werkgelegenheid

Lisa

10.030 (2012)

10.000

10.293*

Werkloosheid

CWI

589
(2013)

600

708

Vestigingen

Lisa

2.000
(2012)

1.950

 2114*

*  Stand per april 2014
Werkgelegenheid: werkzame personen (9912) en uitzendkrachten (381)
 Werkloosheid: aantal ww-ers

Programma 4: Economische zaken

Wat heeft het gekost?

2013 2014
Programmaonderdeel Rekening Primitieve
begroting
Gewijzigde
begroting
Rekening Saldo
Lasten -76 -553 -572 -1.107 -535
Baten 76 502 521 20 -501
Saldo van lasten en baten 1 -51 -51 -1.087 -1.036
Stortingen in reserves -59 0 0 0 0
Onttrekkingen aan reserves 10 0 0 951 951
Resultaat -49 -51 -51 -136 -85

Grafische weergave van lasten en baten naar product

Programma 4: Economische zaken

Analyses

Jaar 2014. Verschil op basis van gewijzigde begroting en realisatie. Bedragen x € 1.000.

Primitieve begroting Gewijzigde begroting Realisatie Verschil
Programmaonderdeel Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Handel en ambacht -64 6 -59 -64 6 -59 -68 11 -56 -3 6 2
Marktgelden 0 8 8 0 8 8 0 9 9 0 1 1
Industrie -489 489 0 -508 508 0 -1.040 0 -1.040 -532 -508 -1.040
Saldo van lasten en baten -553 502 -51 -572 521 -51 -1.107 20 -1.087 -535 -501 -1.036
Storting in reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 0 0 0 951 951 0 951 951
Resultaat -553 502 -51 -572 521 -51 -1.107 972 -136 -535 450 -85

Specificatie van het resultaat

Verschillen ten opzichte van de begroting 2014. Positieve waarde is voordeel. Bedragen x € 1.000.

Product Directe L&B Toerekeningen kapitaallasten Toerekeningen uren Saldo van lasten en baten Reserve- mutaties Resultaat
Handel en ambacht 2 0 0 2 0 2
Marktgelden 1 0 0 1 0 1
Industrie 0 -1.180 140 -1.040 0 -1.040
Mutaties reserves functie 0/9 0 0 0 0 951 951
Totaal programma 4 -1.180 140 -1.036 951 -85

Analyse van het resultaat

Toelichting verschillen groter dan € 25.000.

Industrie

€ 1.040.000 N

De actualisering van het MPG heeft geleid tot een afwaardering voor bedrijventerrein
De Grift van € 951.000. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve grondexploitaties en na bestemming is het resultaat voor de exploitatie nihil.  Alle indirecte kosten komen ten laste van programma 4 en programma 9. Dit geeft hier een nadeel van € 88.000.

Mutaties reserves

 € 951.000 V

De afwaardering voor bedrijventerrein De Grift III is noodzakelijk gebleken na actualisering van het MPG. Conform bestendige gedragslijn wordt het totale nadeel ten laste van de algemene reserve grondexploitaties gebracht. Zie ook de analyse hierboven.