Vaststellingsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2015,

besluit:

1. De jaarrekening 2014 vast te stellen.

2. Het rekeningresultaat 2014 van € 1.438.606 als volgt te bestemmen:

  • Een totaal bedrag van € 706.000 uit het rekeningresultaat opnieuw te ramen op de desbetreffende producten in 2015;
  • Een bedrag van € 732.606 te storten in de algemene reserve vrij besteedbaar.

3. De algemene reserve grondexploitatie aan te vullen conform paragraaf grondbeleid met €  979.069
    en dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve vrij besteedbaar.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 15 juni 2015.

De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
J. Leegwater Msc