Programma 9

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

De gemeente moet beschikken over een actueel ruimtelijk-, volkshuisvesting- en omgevingsbeleid, waarmee wordt ingespeeld op wettelijke kaders en maatschappelijke ontwikkelingen. Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Ook betrekken en stimuleren wij maatschappelijke partners bij het vormgeven en uitvoeren van ons beleid.

Programma 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Prestaties 2014

9.1 Ruimtelijke ontwikkelingen Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Verdere ontwikkeling Waterfront 75%
Toelichting

De voortgang is afhankelijk van de verkoop. De kavels voor woningbouw die nu in verkoop zijn, betreffen voornamelijk het dure segment (appartementen aan de Vecht en duurdere vrijstaande woningen naast Albert Heijn). De verkoop van deze woningen loopt landelijk gezien moeizaam. Het appartementen complex is nu verkocht. Het bouwprogramma dat nu ontwikkeld wordt zit in een lagere prijsklasse.

Vaststelling bestemmingsplan woonuitbreidingsgebied voor de kern Oudleusen 50%
Toelichting

Proces duurt langer dan voorzien door: 1) aankoop grond evenemententerrein; 2) een extra stemronde voor het planconcept; 3) een pilot in het LEAN traject.

Vaststelling bestemmingsplan woonuitbreidingsgebied Oosterdalfsen (wonen) 50%
Toelichting

Proces duurt langer dan voorzien door: 1) overleg met de provincie over haalbaarheid bouwen op een es; 2) een heroverweging voor een eindonderzoek archeologie en vaststellen van het aanbestedingstraject; 3) de discussie over duurzaamheid/ruimtelijke kwaliteit in de nieuwe woonwijk; 4) de extra tijd die besteed is aan burgerparticipatie door te overleggen met buurtbewoners en andere belanghebbenden; 5) twee initiatieven die zijn ingediend bij het college. Dit heeft er toe geleid dat er een wijzigingsbevoegdheid in het voorontwerpbestemmingsplan is opgenomen.

Vaststelling Westerbouwlanden noord, 2e fase door B&W (wonen) 100%
Verwerken van de uitkomsten van het onderzoek van de raad naar de grondexploitaties. 100%
Implementatie van het LEANe proces voor ruimtelijke gebiedsontwikkeling. 100%
Ontwikkelen van een beheersplan per bestemmingsplan (basisplan) om ontwikkelingen en/of wijzigingen digitaal vast te leggen zodat actualisering van deze plannen nog makkelijker en sneller kan. Het beheersplan wordt alleen intern gebruikt 25%
Toelichting

Door andere prioriteiten zoals het verzamelplan buitengebied en het lean proces "bestemmingsplan uitbreiding kern Oudleusen" is dit interne beheersplan niet opgepakt.

9.2 Gebiedsontwikkeling Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Leefbaarheidsinitiatieven van burgers/organisaties ondersteunen 100%
Ontwikkelingen in het Vechtdal initiëren en/of faciliteren (passend binnen het Masterplan Ruimte voor de Vecht) 100%
Lobby voor nieuwe leader-periode volgen 100%
Deelnemen aan de Gebiedsuitwerking Dalmsholte 100%
9.3 Landschapsbeleid Voortgang Realisatie Budget Toelichting
(Groene en belevings-) initiatieven van burgers/organisaties ondersteunen 100%
Uitvoeren regeling Groene en Blauwe Diensten (aanleg, herstel en onderhoud landschappelijke elementen) 100%
9.4 Grondexploitaties Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Dit onderdeel is verder concreet uitgewerkt in de paragraaf grondbeleid. n.v.t.
9.5 Woningbouw Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Uitgifte van bouwkavels voor woningbouw in sociale en vrije sector 75%
Toelichting

De afname en betaling van kavels in Waterfront, Vechtstraat en De Gerner Marke blijft achter. Oorzaak hiervan is de stagnerende verkoop van de eigen woning. Met het MPG 2015 zullen wij u hierover informeren.

Uitvoeren van het vastgestelde woonbeleid 75%
Toelichting

Beide woningcorporaties hebben de focus verlegd van nieuwbouw naar bestaande huurwoningvoorraad. Ontwikkelingen op het gebied van demografie en duurzaamheid maken aanpassing van de huurwoningvoorraad noodzakelijk. Daarnaast zijn de tijden van (grote) groei verleden tijd en heeft uitbreiding geen absolute prioriteit meer. Dit heeft tot gevolg dat er geen uitvoering wordt gegeven aan de beleidsdoelstelling dat 20% van alle woningen op uitbreidingslocaties gerealiseerd worden in de sociale huursector. In 2015 zal opnieuw een woningmarktonderzoek worden uitgevoerd. Uit dit onderzoek zal blijken of de huurwoningvoorraad voldoende is of dat er een tekort is. Dit woningmarktonderzoek zal als input dienen voor de dit jaar vast te stellen Woonvisie 2016 - 2020, waarin nieuwe beleidsdoelen zullen worden geformuleerd.

Uitvoering geven aan prestatieafspraken met woningcorporaties en provincie 75%
Toelichting

Toelichting is gelijk aan voorgaande prestatie "uitvoeren van het vastgestelde woonbeleid".

Verstrekken van startersleningen 100%
Programma 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Prestaties voorgaande jaren

9.4 Welstandsbeleid Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Opstellen nieuw welstandskader 100%
Programma 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Indicatoren

Ruimtelijke ontwikkelingen

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2014

Stand december 2014

Twee actuele Structuurvisies voor het totale grondgebied van de gemeente (1 voor de kernen en 1 voor het buitengebied)

Wet ruimtelijke ordening
Missie/visie

2
(2013)

2

2

Percentage van het grondgebied belegd met actuele bestemmingsplannen
* Buitengebied
* Kernen

Wet ruimtelijke ordening
Missie/visie

100%
100%

100%
100%

100%
100%

Aantal bestemmingsplannen:
Buitengebied, kernen en recreatiegebieden (basisplannen)

Intern

8
(2013)

8

8

Gebiedsontwikkeling

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2014

Stand  december 2014

Tevredenheid van Dalfsenaren over wonen in het Vechtdal (uitgedrukt in een rapportcijfer)

Vechtdal
beleving
onderzoek

8,2
(2013)

-

-

Percentage van de Dalfsenaren die het aantrekkelijk vindt om in het Vechtdal te recreëren

Vechtdal
beleving
onderzoek

91%
(2013)

-

-

* In 2014 wordt geen Vechtdalbelevingonderzoek uitgevoerd. Volgende meting vindt plaats in 2015. Dit is conform 2de bestuursrapportage.

Landschapsbeleid

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2014

Stand december 2014

Totale hoeveelheid (hectares) landschapselementen onder contract via regeling Groene en Blauwe Diensten

LOP
Landschap Overijssel

42,3 ha
(1-1-2013)

0 ha

52,3 ha

Toelichting: werkelijke stand 2014 is 52,3 ha. De grote verschillen zijn veroorzaakt doordat de cijfers nulmeting en begroot 2014 nu juist zijn. Dit is conform 2de bestuursrapportage.

Woningbouw

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2014

Stand december 2014

Aantal nieuwe verblijfsobjecten met woonfunctie

CBS/ Gemeente

(2014)
totaal = 11.134

90

97*

11.231

Aantal nieuwe startersleningen per jaar

Gemeente

36
(2012)
totaal = 91

27

28

* voorlopige cijfers CBS stand november 2014.

Programma 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wat heeft het gekost?

2013 2014
Programmaonderdeel Rekening Primitieve
begroting
Gewijzigde
begroting
Rekening Saldo
Lasten -5.901 -3.585 -3.624 -4.316 -692
Baten 2.216 1.974 2.021 2.265 244
Saldo van lasten en baten -3.686 -1.611 -1.603 -2.051 -448
Stortingen in reserves -1.629 0 -105 -908 -803
Onttrekkingen aan reserves 4.291 261 377 2.355 1.978
Resultaat -1.024 -1.350 -1.330 -604 726

Grafische weergave van lasten en baten naar product

Programma 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Analyses

Jaar 2014. Verschil op basis van gewijzigde begroting en realisatie. Bedragen x € 1.000.

Primitieve begroting Gewijzigde begroting Realisatie Verschil
Programmaonderdeel Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Natuurbescherming -66 8 -57 -66 8 -57 -65 4 -61 1 -4 -3
Ruimtelijke Ordening -983 55 -928 -1.003 75 -928 -1.153 178 -975 -150 103 -47
Woning-exploitatie/woningbouw -6 8 3 -6 8 3 -6 9 3 0 0 0
Overige volkshuisvesting -1.249 13 -1.237 -1.249 13 -1.237 -1.103 692 -410 146 680 826
Baten bouwvergunningen 0 609 609 0 609 609 0 632 632 0 24 24
Bouwgrondexpl part woningbouw -1.281 1.281 0 -1.300 1.308 8 -1.990 750 -1.240 -690 -558 -1.248
Saldo van lasten en baten -3.585 1.974 -1.611 -3.624 2.021 -1.603 -4.316 2.265 -2.051 -692 244 -448
Storting in reserves 0 0 0 -105 0 -105 -908 0 -908 -803 0 -803
Onttrekking aan reserves 0 261 261 0 377 377 0 2.355 2.355 0 1.978 1.978
Resultaat -3.585 2.235 -1.350 -3.729 2.398 -1.330 -5.224 4.620 -604 -1.495 2.222 726

Specificatie van het resultaat

Verschillen ten opzichte van de begroting 2014. Positieve waarde is voordeel. Bedragen x € 1.000.

Product Directe L&B Toerekeningen kapitaallasten Toerekeningen uren Saldo van lasten en baten Reserve- mutaties Resultaat
Natuurbescherming -3 0 0 -3 0 -3
Ruimtelijke Ordening -36 -8 -2 -47 0 -47
Woning-exploitatie/woningbouw 0 0 0 0 0 0
Overige volkshuisvesting 830 -4 0 826 0 826
Baten bouwvergunningen 24 0 0 24 0 24
Bouwgrondexpl part woningbouw 0 -1.676 428 -1.248 0 -1.248
Mutaties reserves functie 0/9 0 0 0 0 1.175 1.175
Totaal programma 814 -1.688 426 -448 1.175 726

Analyse van het resultaat

Toelichting verschillen groter dan € 25.000.

Ruimtelijke ordening

€ 47.000 N

Er is voor € 63.000 meer aan leges ontvangen dan begroot voor bestemmingsplannen.  Dit gaat met name om herzieningen en verzoeken rood-voor-rood. Na afronding van de PMJP zijn de openstaande posten afgeboekt en met € 110.000 ten laste van de exploitatie gebracht.

Overige volkshuisvesting

€ 826.000 V

De provincie heeft een subsidie verstrekt voor binnenstedelijke vernieuwing. Een deel van de prestaties voor deze subsidie is gerealiseerd en moet daarom met € 695.000 als voordeel in 2014 worden genomen. Binnen volkshuisvesting is er een voordeel van € 153.000 doordat de handhaving op permanente bewoning recreatiewoningen later is gestart. Dit bedrag wordt voorgesteld tot resultaat bestemming. Een nadeel van € 22.000 komt door het niet realiseren van overige inkomsten en oninbare dwangsommen.

Bouwgrondexploitatie part woningbouw

€ 1.248.000 N

Voor € 1.151.000 betreft  dit afwaarderingen welke voortvloeien uit de actualisering van het MPG. Dit totaalbedrag wordt onttrokken aan de reserve grondexploitaties en na bestemming is het resultaat voor de exploitatie nihil. Alle indirecte kosten komen ten laste van programma 4 en programma 9. Dit geeft hier een nadeel van € 88.000.  
Diverse kleine voordelen van € 9.000.

Mutaties reserves

€ 1.175.000 V

Voordelen:
Afwaardering woningbouwcomplexen na actualisering MPG € 1.152.000
Afrekening PMJP €    251.000

Nadelen:
Toerekenen van rente €      61.000
Minder uitgegeven van budget plattelandsvisie €    135.000
minder uitgegeven voor bestemmingsplannen €      32.000