Programma 8

Volksgezondheid en milieu

Het programma omvat de gemeentelijke activiteiten op het gebied van gezondheidszorg, milieu, afvalverwijdering en -verwerking, water, riolering en waterzuivering en de begraafplaatsen.

Programma 8: Volksgezondheid en milieu

Prestaties 2014

8.1 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Jeugdzorg Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Realiseren van een breed gedragen beleidsplan Jeugdhulp 100%
Vaststellen van een verordening Jeugdhulp 100%
In 2014 worden lokaal, en in samenwerking met regio gemeenten, uitvoeringsafspraken gemaakt met de betrokken organisaties gericht op de overdracht van de jeugdzorgtaken per 2015. Lokale zorgnetwerken (waaronder het CJG) worden zodanig ingericht dat de gewenste verschuiving naar vroegtijdige en lichtere vormen van ondersteuning en hulp gerealiseerd kan worden. Het beleid wordt vastgelegd in een meerjarig beleidsdocument (beleidsplan en verordening) 100%
8.2 Riolering en Water Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Het rioolbeheerplan actualiseren 100%
Uitvoeren van de maatregelen opgenomen in het Waterplan voor 2007-2016, in relatie met de maatregelen uit het GRP 100%
Opstellen streefbeelden watergangen als basis voor communicatie, beheer en onderhoud 75%
Toelichting

Het waterschap is leidend in de planning. Hierdoor lopen we achter op de planning. Nadat de overdracht stedelijk water is afgerond, worden de streefbeelden opgesteld

Overdracht stedelijk water 75%
Toelichting

Het onderhoud van het stedelijk water ligt inmiddels bij het waterschap. Het laatste onderdeel is de overdracht van het kadastraal eigendom. Hiervoor moeten splitsingsaktes worden opgemaakt door het waterschap en dat kost tijd.

8.3 Integrale handhaving Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Klachten en meldingen zijn een handhavingsprioriteit n.v.t.
Opstellen en uitvoeren Jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2014 (VTH) 100%
8.4 Samenwerking vergunningverlening en handhaving Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Benoemen activiteiten in Jaarprogramma VTH 2014 100%
Vergunningverlening en toezicht/handhaving organiseren binnen RUD. Uitvoeren nulmeting, maken kwaliteitsslag door kennisbundeling en verbeteren taakuitvoering (kritieke massa) 100%
Uitvoeren verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria 50%
Toelichting

Eind 2013 is een verbeterplan gemaakt waarin is beschreven hoe Dalfsen aan de VTH-kwaliteitscriteria 2.1 kan voldoen per 2015. Hier is in 2014 alleen uitvoering aan gegeven via inzet van medewerkers in de RUD conform de kwaliteitscriteria. De status van de kwaliteitscriteria is bovendien onzeker, het is nog onduidelijk of ze wettelijk worden vastgelegd. Dit haalt de druk voor het uitvoeren van het verbeterplan weg. Het gaat hierbij vooral om milieu. De bouw- en RO-taken zijn niet aangepakt, omdat in 2014 nog niet duidelijk werd welke rol de RUD hierin kon betekenen. In 2015 zal meer duidelijk worden over de status van de kwaliteitscriteria en daarmee ook in hoeverre nog uitvoering gegeven moet worden aan het verbeterplan. Dit gebeurt in nauwe samenwerking binnen de RUD.

8.5 Afvalbeleid Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Afvalscheiding stimuleren met voorlichting, acties en uitbreiden inlevermogelijkheden 100%
Evaluatie eerste fase en voorbereiding tweede fase omgekeerd inzamelen 100%
Voortzetten proefproject Hoonhorst in 2014 in verband met invoering 2e fase in 2015 (oorspronkelijk 2014) 100%
Programma 8: Volksgezondheid en milieu

Prestaties voorgaande jaren

8.1 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Jeugdzorg Voortgang Realisatie Budget Toelichting
90% van de ouders en professionals is bekend met het CJG 100%
Programma 8: Volksgezondheid en milieu

Indicatoren

Integrale handhaving

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2014

Stand december 2014

Aantal klachten (o.a. geur, geluid, leefbaarheid etc.)

Registratiesysteem Squit

125
(2011)

115

125

% gerealiseerde milieucontroles t.o.v. jaarprogramma

Registratiesysteem Squit

77% (2012)

100%

100%

Afvalbeleid

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2014

Stand december 2014

kg restafval per inwoner per jaar

ROVA jaarverslag

149kg
(2012)

120kg

110kg

% hergebruik afval

ROVA jaarverslag

61%
(2012)

70%

75%

Programma 8: Volksgezondheid en milieu

Wat heeft het gekost?

2013 2014
Programmaonderdeel Rekening Primitieve
begroting
Gewijzigde
begroting
Rekening Saldo
Lasten -5.418 -5.543 -6.331 -5.370 961
Baten 3.650 3.739 3.739 3.626 -114
Saldo van lasten en baten -1.767 -1.804 -2.592 -1.744 848
Stortingen in reserves -487 -744 -744 -739 4
Onttrekkingen aan reserves 717 1.030 1.962 1.163 -799
Resultaat -1.538 -1.518 -1.374 -1.321 52

Grafische weergave van lasten en baten naar product

Programma 8: Volksgezondheid en milieu

Analyses

Jaar 2014. Verschil op basis van gewijzigde begroting en realisatie. Bedragen x € 1.000.

Primitieve begroting Gewijzigde begroting Realisatie Verschil
Programmaonderdeel Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Openbare gezondheidszorg -373 0 -373 -399 0 -399 -403 0 -403 -5 0 -5
Jeugdgezondheidszorg uniform -445 0 -445 -388 0 -388 -350 0 -350 39 0 39
Jeugdgezondheidszorg maatwerk -198 0 -198 -182 0 -182 -207 20 -187 -25 20 -5
Afvalverwijdering/verwerking -1.886 235 -1.652 -1.861 235 -1.627 -2.045 358 -1.686 -183 123 -60
Riolering en waterzuivering -1.395 0 -1.395 -1.657 0 -1.657 -816 18 -797 841 18 860
Milieubeheer -868 0 -868 -1.493 0 -1.493 -1.193 -29 -1.222 300 -29 271
Lijkbezorging -377 0 -377 -351 0 -351 -357 0 -357 -6 0 -6
Baten reinigingsrechten/afval 0 1.921 1.921 0 1.921 1.921 0 1.708 1.708 0 -213 -213
Baten rioolrechten 0 1.361 1.361 0 1.361 1.361 0 1.347 1.347 0 -14 -14
Baten begraafplaatsrechten 0 223 223 0 223 223 0 203 203 0 -19 -19
Saldo van lasten en baten -5.543 3.739 -1.804 -6.331 3.739 -2.592 -5.370 3.626 -1.744 961 -114 848
Storting in reserves -744 0 -744 -744 0 -744 -739 0 -739 4 0 4
Onttrekking aan reserves 0 1.030 1.030 0 1.962 1.962 0 1.163 1.163 0 -799 -799
Resultaat -6.287 4.769 -1.518 -7.075 5.701 -1.374 -6.109 4.788 -1.321 965 -913 52

Specificatie van het resultaat

Verschillen ten opzichte van de begroting 2014. Positieve waarde is voordeel. Bedragen x € 1.000.

Product Directe L&B Toerekeningen kapitaallasten Toerekeningen uren Saldo van lasten en baten Reserve- mutaties Resultaat
Openbare gezondheidszorg -5 0 0 -5 0 -5
Jeugdgezondheidszorg uniform 39 0 0 39 0 39
Jeugdgezondheidszorg maatwerk -5 0 0 -5 0 -5
Afvalverwijdering/verwerking -60 0 0 -60 0 -60
Riolering en waterzuivering 670 190 0 860 0 860
Milieubeheer -92 364 0 271 0 271
Lijkbezorging -1 -5 0 -6 0 -6
Baten reinigingsrechten/afval -213 0 0 -213 0 -213
Baten rioolrechten -14 0 0 -14 0 -14
Baten begraafplaatsrechten -19 0 0 -19 0 -19
Mutaties reserves functie 0/9 0 0 0 0 -795 -795
Totaal programma 298 549 0 848 -795 52

Analyse van het resultaat

Toelichting verschillen groter dan € 25.000.

Jeugdgezondheidszorg uniform

    € 39.000 V

Er werd uitgegaan van kosten GGD op basis van uniformdeel 2013. De gedeclareerde kosten voor coördinatie CJG zijn € 20.000 lager t.o.v. 2013. Ondanks de overname van de consultatiebureau functie van Carinova, zijn de kosten beperkt gebleven, voordeel €19.000.

Afvalverwijdering/verwerking

     € 60.000 N

In hoofdlijnen komt het nadeel door:
In 2014 is de nadelige eindafrekening over 2013 meegenomen van ruim € 228.000. Hier staat tegenover dat het totale voorschot aan de ROVA € 45.000 lager is uitgevallen. Daarbij hebben we voor de inzameling van kunststofverpakkingen in 2014 € 118.000 meer ontvangen van Nedvang. Het nadelige saldo komt ten laste van de egalisatiereserve reiniging.

Riolering en waterzuivering

   € 860.000 V

Het blijkt dat de investeringen op  rioleringen flink uitgesteld kunnen worden ten opzichte van het gemeentelijk rioleringsplan.

Milieubeheer

   € 271.000 V

Voordelen door:
Advieskosten en bijdrage provincie voor RUD   €   31.000
Minder uitgaven milieu en duurzaamheid € 364.000
Nadeel door:
Correctie afrekening Convenant duurzaam Dalfsen € 124.000

Baten reinigingsrechten/afval

   € 213.000 N

In 2014 was er geen 100% kostendekkendheid. Enerzijds ontstaat dit door het niet meer in rekening brengen van de ledigingen van GFT bij de burger. Anderzijds is er voor gekozen om de tarieven in 2014 niet te verhogen, omdat de omvang van de voorziening relatief fors is. Hierdoor slinkt de voorziening en dit voorkomt tariefstijgingen voor de burger.
Het nadelige saldo komt ten laste van de egalisatiereserve reiniging.

Mutaties reserves

 € 795.000 N

De nadelen binnen de mutaties reserves hebben direct te maken met de voordelen binnen riolering en milieubeheer en de nadelen binnen de lasten en baten van de reiniging en afval.