Reserves en voorzieningen

Samengevat ziet het overzicht van de reserves en voorzieningen over 2014 er als volgt uit:

Detail overzicht
In onderstaande tabel ziet u het verloop van de reserves en voorzieningen over het jaar 2014.
De bedragen onder 'bij' en 'aanwending' zijn conform de nota Reserves en Voorzieningen geboekt.
De bedragen onder 'vrijval' hebben voor de reserves betrekking op de afwikkeling van de besluitvorming bij de jaarrekening 2013. De voorzieningen zijn beoordeeld op actuele onderbouwing en waar nodig afgewaardeerd.

Toelichting:

Algemene reserves
De toevoegingen hebben vooral te maken met de rente toevoeging.
Zodra de gemeenteraad op een deel van de reserve vrij besteedbaar beslag heeft gelegd voor het doen van uitgaven, gaat dat deel over naar de algemene reserve reeds bestemd. Voor de algemene reserve vrij besteedbaar is er dan sprake van een aanwending en voor de algemene reserve reeds bestemd is dit een 'bij' post.  Dit is conform de nota reserves en voorzieningen.
De vrijval betreft de bedragen die bij de jaarrekening 2013 zijn vrijgevallen.

Bestemmingsreserves geblokkeerd
Na de besluitvorming over de aankoop van de Rabobank zijn de geblokkeerde bestemmingsreserves gevormd om de jaarlijkse kapitaallasten hieruit te bekostigen.

Bestemmingsreserves
Bij de besluitvorming van de jaarrekening 2013 is het rekeningresultaat  met €980.000 in de nieuw gevormde reserve decentralisaties gestort. Via de voorjaarsnota is de onderbesteding van €781.000 op de Wmo-gelden 2014 ook toegevoegd aan deze reserve.
De reserve riolering spaarvoorziening  en de reserve egalisatie reiniging zijn per 31 december 2014 overgegaan naar een voorziening door nieuwe voorschriften van de BBV.

Grondexploitatie
Bij de MPG 2015 is besloten om het negatieve saldo 2014 al te verwerken in de reserve grondexploitatie.
De vrijval betreft het bedrag dat bij de jaarrekening 2013 is vrijgevallen in verband met de risicoberekening.

Voorzieningen
Nieuw zijn de riolering spaarvoorziening en egalisatie reiniging, zoals beschreven bij de bestemmingsreserves. Ook heeft in 2014 een dotatie plaatsgevonden voor de te lopende mobiliteitsverplichtingen.  De vrijgevallen bedragen zijn ten gunste van de exploitatie gebracht.