Kerngegevens

Rekening 2013

Begroting 2014

Rekening 2014

A. Sociale structuur

Inwoners:

Totaal

27.662

27.680

27.689

<20 jaar

6.947

6.900

6.856

>64 jaar

5.123

5.000

5.297

waarvan 75 - 85 jaar

1.673

1.700

1.700

Uitkeringsgerechtigden bijstand:

IOAW

6

7

11

IOAZ

1

3

0

WWB

162

130

197

B. Fysieke structuur

Oppervlakte land in hectaren

16.510

16.510

16.510

Oppervlakte binnenwater in hectaren

140

140

140

Aantal verblijfsobjecten met woonfunctie

11.135

11.147

11.231

km gemeentelijke wegen

513

513

553

km provinciale wegen

34

34

34

C. Personele gegevens

Aantal fte's

183

176

178

D. Financiële structuur per inwoner

Algemene uitkering gemeentefonds

733

770

775

N.B. Bij de tabel uitkeringsgerechtigden zijn de cijfers voor Wajong / WAO / WIA / WAZ en WSW niet meegenomen.
De gemeente is hiervoor afhankelijk van informatie die door derden, het CBS beschikbaar wordt gesteld.