Verbonden partijen

Algemeen

Op grond van artikel 9, lid 2f van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de programmabegroting een paragraaf Verbonden Partijen te bevatten. Volgens artikel 15 BBV dient deze paragraaf ten minste te bevatten:

 1. de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen
  in de begroting
 2. de beleidsvoornemens over verbonden partijen
 3. de lijst van verbonden partijen.

Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een
bestuurlijk en een financieel belang heeft.

Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt altijd voort uit het publiek belang. Verbindingen met derde partijen kan een manier zijn om een bepaalde publieke taak uit te voeren.
Op degene die in het bestuur van een verbonden partij functioneert, berust de verplichting zich te verantwoorden (gevraagd en ongevraagd) naar het bestuursorgaan dat betrokkene naar die partij heeft afgevaardigd.
In deze paragraaf wordt aangegeven met welke organisaties de gemeente verbonden is en wat de achtergrond van deze relaties is. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen belangen met een financieel accent en belangen met een bestuurlijk accent. Bij de eerste groep is sprake van aandelen bezit of een substantieel gemeentelijk subsidie- bedrag voor een organisatie. Bij de tweede groep is er primair een bestuurlijke overweging, zoals de Veiligheidsregio IJsselland, die dan wel een financiële verplichting oplevert.

Verbonden partijen

Lijst van verbonden partijen

Door een wijziging van het BBV, moet deze paragraaf met ingang van 2014 ook een lijst van verbonden partijen bevatten met de resultaten van het voorgaand jaar. Vervolgens is er nog een aanpassing in de BBV opgenomen dat de informatie over het huidige verslagjaar, dus 2014, moet gaan. Die lijst is hieronder opgenomen. Meer informatie volgt daarna in de vorm van een toelichting op de diverse verbonden partijen.

Naam en vestigingsplaats

Openbaar belang

Verande-
ringen in belang gemeente in 2014

Eigen vermogen op 1-1 en 31-12-2014
(in € mln)

Vreemd vermogen op 1-1 en 31-12-2014
(in € mln)

Resultaat 2014
(in € mln)

NV Bank Nederlandse Gemeenten, Den Haag

De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden

N.v.t.

3.430 en 3.582

127.721 en 149.891

126

Vitens NV, Zwolle

Het leveren van betrouwbaar drinkwater tegen de laagst mogelijke maatschappelijke lasten

N.v.t.

438,5 en 421,1

1.273,5 en 1.292,5

77,6

Wadinko NV, Zwolle

Het stimuleren van bedrijvigheid en werkgelegenheid in het werkgebied met risicodragend kapitaal, kennis, management-ondersteuning en netwerken

N.v.t.

54 en
60

1,3
en
1,6

7

Enexis NV,
‘s-Hertogenbosch

Een betrouwbaar, betaalbaar en veilig energienet

N.v.t.

3.370 en 3.517

2.895 en
2.900

265,5

Verkoop Vennootschap BV

Efficiënte afwikkeling van rechten en plichten verkopende aandeelhouders

2015 of 2016 BV liquidatie

347.336,9 en 363.304,9

98.127,5 en 79.968,2

17.290,4

Vordering Enexis BV

Aandeelhouders-lening doelmatig en efficiënt te beheren

N.v.t.

82,2 en 65,6

862.176,9 en 862.130,8

-16,6

Claim Staat Vennootschap Amsterdam BV

Voeren van evt. schadevergoeding procedures tegen de Staat

N.v.t.

52,4 en 8,5

12,5 en 36,1

-43,8

Cross Border Leases vennootschap BV

Dekken van aansprakelijkheid bij afkopen CBL

2015 of 2016 BV liquidatie

in $
9.877,7 en 9.811,0

in $
103,7 en 106,6

in $
-66,7

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV,
‘s-Hertogenbosch

Behartigt rechten en plichten voortvloeiend uit de verkoopovereen-komst

N.v.t.

1.616,7 en
1.598,1

111,2 en
107,8

-18,5

NV ROVA gemeenten, Zwolle

Publieke dienstverlener op gebied van: grondstoffen & afval, openbare ruimte en duurzame energie

N.v.t.

26 en
28

54 en
50

5,6

Stichting Administratiekantoor Dataland, Gouda

Intergemeentelijk samenwerkings-verband op het gebied van vast-goedinformatie

Betreft cijfers 2013.
2014 nog niet ontvangen

0,27 en 0.50

0,27 en 0.50

0,41

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland, Zwolle

Uitvoeren  van brandweerzorg, hulpverlening bij ongevallen, rampenbestrijding en crisis-beheersing

N.v.t.

1,7 en
5,0

1,7 en
14,8

3,7

Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland, Zwolle

Bewaking, bescherming en bevordering van gezondheid

N.v.t.

1,356 en 1,863

10,751 en 10,044

0,418

WEZO NV, Zwolle

Uitvoeren van Wet Sociale Werkvoorziening

Plan om uit te treden per 1-1-2016

1 en 0,871

17 en 19

-0,157

Sociale recherche IJssel-Vechtstreek

Het voorkomen en opsporen van fraude van de door de gemeente uit te voeren sociale zekerheidsregelingen.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

nnb= cijfers 31-12-2014 nog niet bekend. Volgt zo spoedig mogelijk. Anders worden de laatst bekende cijfers toegevoegd.

Verbonden partijen

Verbonden partijen waarbij primair sprake is van een financieel belang

Als eerste groep vinden we hier een aantal bedrijven waarin de gemeente aandelen heeft. De deelname in de bedrijven heeft bij de start het karakter gehad van stimuleren, invloed op nutsvoorzieningen of  intergemeentelijke solidariteit. Door verkoop en fusies (Vitens, Essent) is er in feite sprake van beleggingen. Gezien de omvang van het belang van de individuele gemeente is de invloed van het stemrecht vrijwel nihil. Een uitzondering vormt de NV ROVA. Hier is nog wel sprake van een sterke relatie tussen de aanleiding tot deelname in het aandelenkapitaal en de taak.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
De gemeente bezit 33.735 aandelen à € 2,50 (0,06% van de uitstaande aandelen). De bank is gevestigd in Den Haag. Daarnaast is de BNG, de bank die al het betalingsverkeer van het Rijk naar de gemeente verzorgt, ook de huisbank van de gemeente Dalfsen. De BNG is essentieel voor de publieke taak. De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen (een stem per aandeel van € 2,50). In 2014 ontvingen wij € 42.800 aan dividend.

Vitens N.V.
De gemeente bezit 34.746 gewone aandelen (0,55% van het totaal aantal gewone aandelen) van Vitens. Het ontvangen dividend Vitens in 2014 bedroeg € 95.000. De jaarlijkse aflossing (1/15 deel) van de achtergestelde lening wordt (t/m 2021) ten gunste van de exploitatie geboekt. Daarnaast wordt er een rente vergoed die gelijk is aan het gemiddelde percentage van de 10-jaars Nederlandse staatsleningen over de vijf voorafgaande kalenderjaren vermeerderd met 1%. De rentebetaling is achteraf per 1 juli in het daaropvolgende jaar. Het ontvangen bedrag in 2014 voor 2013 is € 50.000.

Wadinko N.V.
De gemeente bezit 75 aandelen van de in totaal 2.389 geplaatste aandelen (3,14%).
Wadinko heeft ten doel:

 1. het deelnemen in en het directie voeren over andere ondernemingen die bij voorkeur werkzaam zijn in de provincie Overijssel, waaronder bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van kunststoffen en milieutechnieken;
 2. het bevorderen van werkgelegenheid in die provincie, één en ander in de ruimste zin, waarbij de vennootschap bij het nastreven van bovengenoemde doelstellingen zal handelen overeenkomstig hetgeen in de markt waarin zij opereert gebruikelijk is.

Het ontvangen dividend van Wadinko bedroeg in 2014 € 37.500.

Voormalig Essent
In totaal heeft de gemeente nog zes deelnemingen die verbonden zijn aan het voormalige Essent: één operationele vennootschap en vijf administratieve vennootschappen. Bij de verkoop van de aandelen Essent in 2009 is het onderdeel Essent Milieu buiten de verkoop gebleven, omdat de verkoop destijds niet kon worden geëffectueerd. Onder de nieuwe naam Attero Holding N.V. is de milieupoot zelfstandig verder gegaan. In 2013 is de verkoop opnieuw in gang gezet en dit heeft geleid tot de verkoop van de aandelen in het voorjaar van 2014. In de 2de bestuursrapportage 2014 is dit reeds aan u gemeld. Door deze verkoop blijft nog één operationele vennootschap over en vijf administratieve vennootschappen. De vijf administratieve vennootschappen hebben geen operationele activiteiten en kunnen worden geliquideerd nadat het doel is bereikt. Deze SPV’s (Special Purpose Vehicles) creëren de noodzakelijke randvoorwaarden voor maximalisatie van de verkoopopbrengst Essent. Plus een optimale (financiële) risicoafdekking voor eventuele aansprakelijkheid van de publieke Aandeelhouders. De deelname aan de nieuwe vennootschappen met het aantal aandelen ziet er als volgt uit.

Operationele vennootschappen:

 1. Enexis Holding N.V. 64.662 aandelen
  Fungeert als holding vennootschap voor de netwerkactiviteiten.
  Voor de begroting 2014-2017 wordt rekening gehouden met een dividend van  € 42.000.
  Het ontvangen dividend bedroeg in 2014 € 51.600.
  Over de achtergestelde leningen is € 20.900 rente ontvangen.

De volgende SPV’s:

 1. Verkoop Vennootschap B.V. 864 aandelen
  In het leven geroepen voor een efficiënte afwikkeling van de rechten en verplichtingen van de Verkopende Aandeelhouders
 2. Vordering op Enexis B.V. 864 aandelen
  In het leven geroepen om de Aandeelhouderslening aan Enexis doelmatig en efficiënt te kunnen beheren.
 3. Claim Staat Vennootschap B.V. 864 aandelen
  De primaire taak is het voeren van een schadevergoedingsprocedure tegen de Staat der Nederlanden namens de Aandeelhouders.
 4. CBLVennootschap B.V. 864 aandelen

In het leven geroepen ter dekking van eventuele aansprakelijkheid bij het afkopen van de cross border leases.

5.   Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. 864 aandelen

Deze BV behartigt tot 8 jaar na de ondertekening van de verkoopovereenkomst de rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien.

In het verleden is als gevolg van een fusieproces van elektriciteitsbedrijven, door de gemeente Dalfsen een niet opeisbare achtergestelde lening van € 90.800 aan Essent verstrekt. Bij de verkoop aan Enexis is de lening mee over gegaan. Hierover wordt 9% rente (€ 8.200) vergoed en verantwoord bij het product Nutsbedrijven.

N.V. ROVA Gemeenten
De gemeente heeft de volgende financiële banden met de ROVA N.V.:

 1. Een dienstverleningsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hiermee is per jaar een bedrag gemoeid van bijna € 2mln. (omvang overeenkomst 2014: afgerond € 1,8 miljoen).
 2. Aandelenbezit: de gemeente Dalfsen heeft 360 aandelen van de totaal 10.181 aandelen. De aandelen hebben een nominale waarde van € 113,45 per aandeel. In 2014 is € 169.400 dividend over 2013 uitgekeerd.
 3. In 2001 is een achtergestelde lening verstrekt met een looptijd van 10 jaar, waarover 8% rente wordt vergoed. In 2011 is deze lening met 5 jaar verlengd en bedraagt momenteel € 628.000. In 2014 is € 50.000 aan rente ontvangen.

Stichting Administratiekantoor Dataland
Dataland is het grootste intergemeentelijke samenwerkingsverband op het gebied van vastgoedinformatie. De gemeente Dalfsen participeert in certificaten van aandelen van deze stichting. Met ingang van 1 mei 2009 hebben wij 12507 certificaten (t.o.v. 11.500 stuks vanaf 1-5-2004). Conform het beleid van Dataland en de besluitvorming van de Certificaathoudersvergadering van Dataland ontvangen wij een financiële uitkering van Dataland. Deze uitkering is het saldo van de aan de gemeente uit te keren bijdrage voor het toegankelijk maken van gegevens door Dataland, verrekend met de bijdrage aan Dataland voor de uit te voeren kwaliteitsmanagement-activiteiten.

Verbonden partijen

Verbonden partijen waarbij primair sprake is van een bestuurlijk belang

Er bestaat een groep van organisaties waar een substantiële financiële bijdrage aan geleverd wordt, omdat de gemeente het noodzakelijk vindt dat de betreffende taak in Dalfsen uitgevoerd wordt of de doelstelling van groot maatschappelijk belang gevonden wordt.

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland
De veiligheidsregio (VHR) voert de wettelijke taken en bevoegdheden uit op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Uitgangspunt is een doelmatige en slagvaardige hulpverlening en samenwerking, als 1 organisatie bij, rampen en crises mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding. Met ingang van 1 januari 2014 valt het geheel van de brandweerzorg onder de VHR. Het gemeentelijke aandeel voor 2014 bedroeg € 1.624.722.

Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland
De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van 430.000 inwoners in twaalf gemeenten in de regio IJsselland. Met en voor deze gemeenten werkt de GGD IJsselland aan de ontwikkeling van een veilige en gezonde regio.
De openbare gezondheidszorg is gericht op het beschermen en bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van ziekten. Gemeenten vervullen binnen de openbare gezondheidszorg een belangrijke rol. Het beleid wordt onder andere vastgelegd in nota’s lokaal gezondheidsbeleid. De GGD vervult uitvoerende, adviserende en coördinerende taken.
De openbare gezondheidszorg ondergaat voortdurend veranderingen. Dit is het gevolg van demografische ontwikkelingen, veranderingen in het risicobewustzijn en gedrag, in de fysieke en sociale omgeving en in de zorg, maar ook van wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de wetenschap. Dit heeft gevolgen voor het takenpakket van de GGD.
De bijdrage van de gemeente Dalfsen aan de GGD IJsselland in 2014 bedroeg € 424.000.

WEZO N.V.
De Wezo NV (Werkvoorzieningschap Zwolle en Omgeving NV) is een naamloze vennootschap met als aandeelhouders vijf regionaal gebonden gemeenten (Dalfsen, Hattem, Raalte, Zwartewaterland en Zwolle). In hoofdlijnen is Wezo NV belast met de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. Via het aandeelhouderschap vindt de politiek bestuurlijke verantwoordelijkheid plaats. Het aandelenkapitaal van de NV bestaat uit 908 certificaten van € 1.000. De gemeente Dalfsen heeft hiervan 42 certificaten van € 1.000 in  bezit. Het aandeel van Dalfsen bedraagt dus 4,63% in het aandelenkapitaal. In het totale maatschappelijk aandelenkapitaal van € 4,5 miljoen is door de deelnemende gemeenten per 31 december 2005 een bedrag gestort van € 2,33 miljoen. In 2011 is deze waarde conform het BBV afgewaardeerd tot € 1,=, omdat de verwachting is dat de aandelen geen waarde meer vertegenwoordigen.
De gemeentelijke bijdrage in de jaarrekening Wezo NV 2014 bestond uit twee delen:  
1. Als opdrachtgever via de gemeenschappelijke regeling Wezo: inkoop wsw dienstverlening conform opdracht Sociaal Economisch Contract 2014 en bijhorend financieringsmodel. De werkelijke inkoop in 2014 bedroeg € 1.653.000.
2. Als aandeelhouder van Wezo Groep NV: bijdrage in het exploitatietekort Wezo groep nv 2014. Deze gemeentelijke bijdrage bedroeg € 12.000.

De gemeente Dalfsen treft voorbereidingen om met ingang van 1 januari 2016 uit de gemeenschappelijke regeling te treden.

Gemeenschappelijke regeling sociale recherche IJssel-Vechtstreek
In verband met herindeling en wijzigingen bestaat de nieuwe gemeenschappelijke regeling sinds 2012 uit acht gemeenten. De gemeenschappelijke regeling is ontstaan om redenen van efficiency, kwaliteitsborging en uniforme aanpak met betrekking tot de bestrijding van sociale zekerheidsfraude en handhaving in bredere zin. De uitvoering van de sociale recherche is in handen van de gemeente Zwolle.  De stemverhouding in het beslissingsbevoegd forum van portefeuillehouders is bepaald op basis van het aantal uitkeringsgerechtigden per gemeenten, met een maximum van drie stemmen. Dalfsen heeft één stem van de vijftien. De kosten worden verrekend op basis van het aantal uitkeringsgerechtigden per 31-12. De bijdrage van de gemeente Dalfsen aan de sociale recherche IJssel-Vechtstreek in 2014 bedroeg € 22.072.