EMU saldo

x € 1.000

Begroot

Werkelijk

1

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q.

onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-966

-8.050

+2

Afschrijvingen ten laste van exploitatie

2.030

1.907

+3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten

lasten van de exploitatie

287

838

-4

Investeringen in (im)materiele vaste activa die op

de balans worden geactiveerd

1.039

-8.656

+5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de

Europese Unie en overige, die niet op de

exploitatie zijn verantwoord en niet al in

822

in mindering zijn gebracht bij post 4

+6a

Baten uit desinvesteringen in (im)materiele vaste

(tegen verkoopprijs) voor zover niet op exploitatie

4.250

verantwoord

-7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-,

woonrijp maken e.d.

2.457

-3.266

+8a

Baten bouwgrondexploitatie:

8.148

2.617

-9

Betalingen ten laste van de voorzieningen

381

-1.723

-10

Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar

rechtstreeks ten laste van de reserves worden

gebracht en die nog niet vallen onder één van de

andere genoemde posten

11b

Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en

aandelen

Toelichting:

De grote afwijking tussen het begrote (vóór wijzigingen) EMU saldo en werkelijke EMU saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door een aantal grote investeringen in 2014, zoals de Trefkoele+ en de aankoop van de voormalige Rabobank Nieuwleusen. Daarnaast zijn uitgaven voor het buitenterrein Trefkoele en de herontwikkeling Kroonplein zijn ten laste van de voorzieningen gebracht, wat niet begroot was. Ook de tegenvallende opbrengsten van de grondexploitatie door de stagnerende verkoop en de afwaarderingen geven een neerwaartse bijstelling in het EMU saldo.