Samenstelling van het bestuur

De gemeenteraad heeft in de gemeente Dalfsen 21 leden. Het college bestaat uit de burgemeester, de heer H.C.P. Noten en drie wethouders, de heer N.L. Agricola, de heer M.R.H.M. von Martels en de heer R.W.J. van Leeuwen. De gemeentesecretaris/algemeen directeur, de heer J.H.J. Berends is bij de vergaderingen van B&W aanwezig als secretaris en adviseur.

Samenstelling college van B&W

Na de verkiezingen in 2014 is de samenstelling van ons college als volgt:

v.l.n.r. wethouder Von Martels, wethouder Van Leeuwen, wethouder Agricola en burgemeester Noten

Het college vergadert iedere week op dinsdag. Ieder lid van B&W is verantwoordelijk voor een aantal specifieke beleidsterreinen (portefeuilles) van de gemeente.

Portefeuilleverdeling college van B&W

Burgemeester drs. H.C.P. Noten
Kabinet en representatie, dienstverlening algemene bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid, rampenbestrijding, bestuurszaken en communicatie, privaatrechtelijke en juridische zaken, personeel en organisatie, strategische beleidsvorming, burgerzaken, internationale aangelegenheden, intergemeentelijke samenwerking, facilitaire zaken, informatievoorziening en automatisering, project WOC campus Nieuwleusen (coördinerend; in samenwerking met wethouder Van Leeuwen) en project Waterfront (in samenwerking met wethouder Van Leeuwen).

Wethouder N.L. Agricola
Economische zaken, agrarische zaken en plattelandsvernieuwing, openbare werken, beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen, milieu en duurzaamheid, afvalbeleid, integrale handhaving, ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, monumenten en archeologie.

Wethouder jhr. M.R.H.M. von Martels
Welzijn, jeugd(hulp), gehandicaptenbeleid, WMO, sport, sportaccommodaties (beheer), cultuur, maatschappelijk werk, volksgezondheid, recreatie en toerisme, onderwijs en educatie, coördinatie beleid kernen en project Ruimte voor de Vecht.

Wethouder drs. R.W.J. van Leeuwen
Werkgelegenheid en participatie, waterbeleid en waterschap, financiën, planning en control, grondexploitaties, bedrijventerreinen, structuurvisies, energiebedrijven, werkvoorzieningschappen (WEZO/Larcom), verkeer en vervoer, project Waterfront (coördinerend; in samenwerking met burgemeester Noten), project WOC campus Nieuwleusen (in samenwerking met burgemeester Noten), project centrum invulling Hoonhorst en project Kroonplein.

Samenstelling gemeenteraad 2014

Van links naar rechts
Zittend op eerste rij: Janine Schiphorst (CDA), Hans Ellenbroek (GB), Anne Nijburg (ChrU), Rietje Lassche (ChrU), Roelof Schuring (VVD), Johan Wiltvank (PvdA).

Staand: Betsy Ramerman (CDA), Joost Leegwater (griffier), Theo Logtenberg (CDA), Jan Rooijakkers (D66), Aalt Westerman (GB), Jos Ramaker (GB), André Schuurman (GB), Jan Uitslag (CDA), Herman Kleine Koerkamp (GB), Inge Snijder (GB), Gerard Jutten (GB), Luco Nijkamp (ChrU), Roel Kouwen (CDA), Evert Jan Hof (GB), Peter Meijerink (GB), Han Noten (voorzitter), Arie Koetsier (CDA).

De gemeenteraad van Dalfsen heeft de volgende zetelverdeling: