Toelichting op de balans

Toelichting op de balans

Immateriële vaste activa

2014

2013

Kosten afsluiten geldleningen/saldo agio en disagio

                 -  

                    -  

Kosten onderzoek en ontwikkeling

                 -  

                    -  

Overige immateriële vaste activa

                 -  

                    -  

Totaal

                 -  

                    -  

Materiële vaste activa

2014

2013

Investeringen met een economisch nut

29.008.907

28.538.646

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

359.717

352.210

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

3.255.799

2.894.288

Totaal

32.624.423

31.785.144

Investeringen met een economisch nut

2014

2013

Gronden en terreinen

2.217.241

1.817.241

Woonruimte en gedrijfsgebouwen

22.178.037

22.350.227

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

72.813

78.482

Vervoermiddelen

828.269

803.447

Machines, apparaten en installaties

3.509.525

3.239.107

Overige materiële vaste activa

203.022

250.142

Totaal

29.008.907

28.538.646

Verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut:

Boekwaarde

Investe-

Desinveste-

Afschrij-

Bijdragen

Boekwaarde

1-1-2014

ringen

ringen

vingen

van derden

31-12-2014

Gronden en terreinen

1.817.241

400.000

2.217.241

Woonruimte en gebouwen

22.350.227

4.937.917

-4.249.646

-835.461

-25.000

22.178.037

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

78.482

-5.669

72.813

Vervoermiddelen

803.447

154.544

-129.723

828.269

Machines, apparaten en

installaties

3.239.107

877.582

-607.164

3.509.525

Overige materiële vaste activa

250.142

-47.120

203.022

Totaal

28.538.646

6.370.043

-4.249.646

-1.625.136

-25.000

29.008.907

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

2014

2013

Lijkbezorging

359.717

352.210

Investeringen in riolering

                 -  

                    -  

Totaal

359.717

352.210

Verloop van de boekwaarde van iInvesteringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven :

Boekwaarde

Investe-

Desinves-

Afschrij-

Bijdragen

Boekwaarde

1-1-2014

ringen

teringen

vingen

van derden

31-12-2014

Begraafrechten

          352.210

               25.708

-18.201

            359.717

Riolering

                   -  

             100.000

                   -  

                   -  

-100.000

                    -  

Totaal

          352.210

             125.708

                   -  

-18.201

-100.000

            359.717

Investeringen met een maatschappelijk nut

2014

2013

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

3.145.399

2.745.769

Overige materiele vaste activa

110.400

148.519

Totaal

3.255.799

2.894.288

Verloop van de boekwaarde van investeringen met een maatschappelijk nut:

Boekwaarde

Investe-

Desinves-

Afschrij-

Bijdragen

Bijdragen

Boekwaarde

1-1-2014

ringen

teringen

vingen

uit reserves

van derden

31-12-2014

Grond-, weg- en water-

bouwkundige werken

        2.745.769

       1.565.284

-225.423

-428.661

-511.570

         3.145.399

Overige materiele vaste activa

          148.519

          595.329

-38.119

-384.901

-210.428

            110.400

Totaal

        2.894.288

       2.160.613

                      -  

-263.542

-813.562

-721.998

         3.255.799

Bij investeringen met een maatschappelijk nut mag een bijdrage uit de reserve plaatsvinden. Over het lagere bedrag vindt de afschrijving plaats.

Financiële vaste activa

Boekwaarde

Investe-

Desinves-

Aflossingen/

Afwaar-

Boekwaarde

1-1-2014

ringen

teringen

afschrijvingen

deringen

31-12-2014

Kapitaalverstrekkingen aan:

   deelnemingen

141.889

-1

141.888

   gemeenschappelijke regelingen

1

1

Leningen aan:

   woningbouwcorporaties

4.392.601

-399.318

3.993.284

   deelnemingen

2.368.569

-168.234

2.200.335

   openbare lichamen

0

0

Overige langlopende leningen

3.111.378

200.000

-34.630

3.276.748

Bijdragen aan activa in eigendom

van derden

94.702

6.800.147

-6.804.026

90.823

Totaal

10.109.140

7.000.147

-1

-7.406.208

                 -  

9.703.079

Specificatie aandelen en deelnemingen:

2014

2013

Vitens N.V.

8.508

8.508

Enexis Holding NV

8.166

8.166

Attero Holding NV

                 -  

1

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV

1

1

CBL vennootschap BV

9

9

CSV Amsterdam B.V.

9

9

Vordering op Enexis BV

9

9

Verkoop vennootschap BV

9

9

ROVA NV

40.840

40.840

BNG NV

84.337

84.337

141.888

141.889

Specificatie gemeenschappelijke regelingen:

2014

2013

WEZO

1

1

1

1

Specificatie leningen aan woningcorporaties:

2014

2013

Woonstichting Vechthorst

3.993.284

4.392.601

3.993.284

4.392.601

Specificatie leningen aan deelnemingen:

2014

2013

Niet opeisbare lening Enexis

90.756

90.756

Achtergestelde lening Vitens

1.065.628

1.217.862

Enexis

367.195

367.195

Lening verkoop vennootschap BV (RWE)

190.940

190.940

Voorziening Lening verkoop vennootschap BV (RWE)

-190.940

-190.940

Achtergestelde lening Larcom

1

1

Overbrugging lening Larcom

48.000

64.000

Achtergestelde 8% ROVA-lening

628.233

628.233

Staatslening 1959

522

522

2.200.335

2.368.569

Specificatie overige langlopende leningen:

2014

2013

Duurzaamheidslening

244.126

258.166

VROM starterslening

1.575.000

1.375.000

De Schakel

629.548

629.548

Veiligheidsregio IJsselland

688.514

709.104

Bruggenplein

139.560

139.560

3.276.748

3.111.378

Specificatie bijdragen in activa in eigendom van derden:

2014

2013

Kulturhus: Subsidie Polyhymnia

88.073

83.702

Diverse voorzieningen beleid

2.750

11.000

90.823

94.702

Voorraden

2014

2013

Grond en hulpstoffen

    Overige grond- en hulpstoffen

2.554.534

2.795.346

    Niet in exploitatie genomen bouwgronden

8.803.055

9.320.735

11.357.589

12.116.081

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

19.761.501

19.203.850

Gereed product en handelsgoederen

7.501

15.304

Totale voorraden

31.126.590

31.335.235

Van de grond en hulpstoffen kan het volgende overzicht worden gegeven:

Gronden in voorraad:

Boekwaarde

Investe-

Opbrengsten

Resultaat

Balans

Aantal m2

Prijs m2

ringen

waarde

1-1-2014

31-12-2014

31-12-2014

31-12-2014

Overige gronden

Overige percelen

1.779.092

103.672

-315.662

-28.782

1.538.280

533.105

3

Oosterdalfsen II

524.974

23.286

-168

-23.118

524.974

34.780

15

Paltheweg

491.280

20.601

-600

-20.001

491.280

122.820

4

Totaal overige grond- en hulpstoffen

2.795.346

147.519

-316.430

-71.901

2.554.534

Bestemd voor bedrijventerrein

Bedrijventerrein Stappenbelt

535.126

58.795

-9.544

584.377

17.820

33

Bestemd voor woningbouw

Oosterdalfsen

5.592.476

1.138.842

-658

-1.430.660

5.300.000

163.032

33

Oosterbouwlanden

2.724.280

141.673

-214.536

-359.417

2.292.000

96.004

24

Pr. Margrietstraat

116.313

4.992

121.305

7.795

16

Het Kleine Veer

83.498

6.457

89.956

3.545

25

Uitbreiding Hoonhorst

0

71.534

71.534

1.286

56

t Gruthuuske

0

1.175

1.175

1.349

1

Beatrixgebouw

0

4.148

4.148

2.341

2

De Koppeling

0

4.661

4.661

2.077

2

Muldersweg

269.042

64.857

333.899

21.040

16

Totaal niet in exploitatie genomen bouwgronden

9.320.735

1.497.134

-224.738

-1.790.077

8.803.055

Totaal

12.116.081

1.644.653

-541.168

-1.861.978

11.357.589

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2014 het volgende overzicht worden weergegeven:

Grondexploitatie:

Boekwaarde

van niet

Investe-

Winst

Verlies

Balans

in exploitatie

ringen

Inkomsten

uitname

waarde

1-1-2014

genomen

31-12-2014

Woningbouw

De Gerner Marke

-518.779

72.909

-295.880

539.408

-202.343

Waterfront

-2.967.795

1.018.528

-220.338

-2.169.604

De Nieuwe Landen

496.971

78.101

-113.109

461.963

Muldersveld II

-91.936

32.952

-33.182

56.265

-35.900

De Koele Hoonhorst

-193.306

53.086

-143.821

154.443

-129.598

Westerbouwl. Noord

10.600.506

920.156

-1.170.346

10.350.315

De Nieuwe Landen II

2.857.453

172.410

-5.271

3.024.592

Vechtstraat

515.895

31.173

-31.074

515.994

De Spiegel

45.844

2.502

48.346

Bedrijventerreinen

Welsum

-16.500

566

-660

-16.594

De Grift III

7.702.290

442.162

-92.750

-951.346

7.100.356

Posthoornweg West

218.595

10.244

228.839

Parallelweg

554.612

30.524

585.136

Totaal

19.203.850

0

2.865.313

-2.075.357

750.116

-982.420

19.761.501

Voor verdere informatie over de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting op de

programma's 4 en 9.(Economische zaken en Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ) en naar de paragraaf grondbeleid.

Uitzettingen korter dan één jaar

2014

Voorziening

2014

2013

oninbaarheid

Vorderingen op openbare lichamen

4.351.690

4.351.690

5.948.758

Debiteuren algemeen

1.915.515

1.915.515

781.088

Debiteuren belastingen

110.558

110.558

146.747

Uitzettingen in de Rijks schatkist

223.013

223.013

0

Overige vorderingen

937.871

-437.237

500.634

478.821

7.538.646

-437.237

7.101.410

7.355.414

Vorderingen op openbare lichamen:

2014

2013

Rijksoverheid

101.397

314

Belastingdienst (incl. vordering BCF)

2.354.841

2.680.713

Provincie

1.892.388

2.227.674

Overige openbare lichamen

3.064

1.040.057

4.351.690

5.948.758

Liquide middelen

2014

2013

Kassaldi

                 -  

                    -  

Banksaldi

                 -  

                    -  

                 -  

                    -  

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

(1) Drempelbedrag

                 349

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

                 269

                177

               171

                  172

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag

                   80

                172

               177

                  176

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag

                   -  

                   -  

                 -  

                    -  

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar

             46.491

(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

             46.491

(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

                   -  

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van € 250.000 Drempelbedrag

                 349

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

             24.172

            16.080

          15.769

              15.862

(5b) Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

                 269

                177

               171

                  172

Overlopende activa

2014

2013

Vooruitbetaalde bedragen

1.032.231

1.847.830

Nog te ontvangen bedragen

1.354.187

2.970.068

Overige

4.477

4.477

2.390.895

4.822.375

De specificatie van de overige schulden luidt als volgt:

Saldo

Saldo

1-1-2014

Toevoegingen

Ontrekkingen

Vrijval

31-12-2014

Overlopende activa

4.822.375

3.287.167

5.718.647

                 -  

2.390.895

4.822.375

3.287.167

5.718.647

                 -  

2.390.895

Onder de nog te ontvangen bedragen is een vordering opgenomen van € 248.000 met betrekking tot de incidentele Aanvullende Uitkering (iAU).De iAU 2013 is reeds toegekend door het ministerie maar wordt in 2015 uitbetaald, deze is verantwoord onder de debiteuren. De verwachting is dat de uitkering over 2014 ook zal worden toegekend, maar dit is nog onzeker tot ontvangst van de definitieve toekenningsbeschikking van de iAU. 

Eigen vermogen

2014

2013

Algemene reserve

4.000.000

4.000.000

Geblokkeerde bestemmingsreserves

13.028.395

13.575.170

Overige bestemmingsreserves

32.124.093

42.361.129

Gerealiseerd resultaat

1.438.606

1.243.118

50.591.093

61.179.417

In de eindbalans van 2014 zijn de reserve riolering en de reserve reiniging op basis van de notitie riolering van de commissie BBV geclassificeerd als voorzieningen. Deze overheveling is verricht op basis van een rechtstreekse vermogensmutatie en loopt hierdoor niet via de vermogenmutatie (functie 980). Deze werkwijze is gedaan op basis van het advies van de commissie BBV. De vergelijkende cijfers zijn op basis van het advies van commissie BBV op dit onderdeel niet aangepast. Dit heeft tot gevolg dat beide reserves per jaareinde zijn overgeheveld naar de voorzieningen, alle mutaties op deze reserves zijn in 2014 nog verwerkt als reserve mutaties.

Voorzieningen

1-1-2014

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

31-12-2014

Voorzieningen voor verplichtingen, etc

1.608.513

401.866

354.742

1.655.637

Bovenwijkse voorzieningen

3.896.764

59.660

1.221.660

2.615.444

Onderhoudsegalisatie voorzieningen

763.385

186.605

111.558

838.432

Egalisatievoorziening riolering

                      -  

1.092.678

Egalisatievoorziening reiniging

                      -  

1.445.780

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

35.943

250.000

35.212

250.731

Totaal voorzieningen

6.304.605

838.471

59.660

1.723.172

7.898.704

Voorziening voor verplichtingen

De voorziening wordt gevormd op basis van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA). Toevoegingen zijn verricht op basis van actuariële berekeningen, de aanwendingen hebben betrekking op werkelijke uitbetalingen. Voor de berekening van de APPA voorziening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- De Prognosetafel 2014 van het Actuarieel Genootschap (AG)
- De door de Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde rentetermijnstructuur per 31 december 2014 (2,2%)

Bovenwijkse voorzieningen

De voorziening is gevormd op basis van het raadsbesluit bij de jaarrekening 2012. De voorziening is gevormd voor het realiseren van bovenwijkse voorzieningen. Aan alle nog te realiseren voorzieningen liggen actuele plannen ten grondslag. In 2014 heeft een vrijval plaatsgevonden op basis van een aangepaste kostenraming voor een van de nog te realiseren voorzieningen.

Onderhoudsvoorziening

De voorziening is gevormd ter egalisatie van onderhoudskosten. Aan alle voorzieningen liggen actuele plannen ten grondslag, ter onderbouwing van de omvang van de voorziening. De toevoegingen aan de voorzieningen zijn verricht op basis van de berekening in het Beleidsplan onderhoud gemeentelijke gebouwen periode 2013 - 2017. De aanwending gebeurt op basis van werkelijke kosten.

Egalisatievoorziening riolering

De voorziening is gevormd voor egalisatie van de onderhoudskosten en vervangingsinvesteringen op de riolering. Via de rioolheffingen worden heffingen ontvangen, overschotten en tekorten op de riolering worden toegevoegd of onttrokken aan de voorziening.
Deze voorziening is in 2014 overgeheveld vanuit de reserve naar de voorziening. Deze overheveling is op basis van de notitie riolering van de commissie BBV verricht via een directe balansmutatie verricht.

Egalisatievoorziening reiniging

De voorziening is gevormd voor egalisatie van de afvalstoffenheffing. Overschotten en tekorten op de reiniging worden toegevoegd of onttrokken aan de voorziening. Deze voorziening is in 2014 overgeheveld vanuit de reserve naar de voorziening. Deze overheveling is op basis van de notitie riolering van de commissie BBV verricht via een directe balansmutatie.

Specifieke aanwendingsrichting

Deze voorziening is gevormd voor nog lopende en af te wikkelen schadevergoedingenen mobiliteitsverplichtingen. In 2014 heeft een dotatie plaats gevonden voor de lopende mobiliteitsverplichtingen. De stand ultimo 2014 bestaat uit de lopende mobiliteitsverplichtingen en een klein restant voor de afwikkeling van schadevergoedingen. 

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

2014

2013

Onderhandse leningen:

   binnenlandse banken en overige financiële instellingen

9.908.402

3.120.447

9.908.402

3.120.447

De specificatie luidt als volgt:

Saldo

Vermeer-

Aflossingen

Extra

Saldo

1-1-2014

deringen

Aflossingen

31-12-2014

Onderhandse leningen

3.120.447

7.500.000

712.045

                 -  

9.908.402

3.120.447

7.500.000

712.045

                 -  

9.908.402

De totale rentelast voor het jaar 2014 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 251.931

Vlottende passiva

2014

2013

Schulden korter dan 1 jaar

11.499.912

11.364.899

Overlopende passiva

3.048.287

3.437.939

14.548.199

14.802.838

De schulden korter dan 1 jaar kunnen als volgt gespecificeerd worden:

2014

2013

Bank- en girosaldi

3.762.595

5.373.474

Overige schulden

7.737.317

5.991.425

11.499.912

11.364.899

De specificatie van de overlopende passiva luidt als volgt:

Saldo

Saldo

1-1-2014

Toevoegingen

Ontrekkingen

31-12-2014

Vooruitontvangen bedragen

3.151.041

2.648.302

3.147.102

2.652.241

Overige passiva

286.898

4.248.086

4.138.938

396.046

3.437.939

6.896.388

7.286.040

3.048.287

Verloop vooruitontvangen bedragen

Saldo

Saldo

1-1-2014

Ontvangsten

Bestedingen

31-12-2014

BDU

1.117.829

          726.046

        441.198

         1.402.677

Provinciale bijdrage PMJP

205.827

205.827

                    -  

Provinciale bijdrage IMG

46.765

46.765

                    -  

Provinciale bijdrage overig

1.535.567

637.990

982.175

1.191.382

Overige vooruitontvangen bedragen

245.053

58.182

245.053

58.182

3.151.041

1.422.218

1.921.018

2.652.241

Informatie niet aan jaarrekeningpost gerelateerd

Waarborgen en garanties

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen kan als volgt, naar de aard van de geldlening, 

gespecificeerd worden:

Geldnemer

Oorspronkelijk

Percentage

Restant

Restant

Aard/Omschrijving

bedrag

borgstelling

begin jaar

eind jaar

Stichtingen/instellingen

Gewaarborgde geldleningen

42.957.880

100%

38.031.435

36.600.723

21.415.266

50%

21.636.127

21.404.102

Particulieren

Hypotheekgarantie

100%

2.289.414

1.925.995

61.956.976

59.930.819

In 2014  hebben geen borgbetalingen plaatsgevonden.

Aangegane verplichtingen en vorderingen

Wij vermelden de volgende meerjarige verplichtingen en vorderingen die hun oorzaak voor de balansdatum hebben, maar daarna zullen worden geëffectueerd

- Terugkoopverplichting gebouwen Brandweer van de veiligheidsregio (i.c.m. lening) ultimo 2018, verplichting eind 2014:

688.514

Overige

De gemeente heeft het voornemen om uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling WEZO. De hiermee gemoeide uittredingskosten voor de gemeente Dalfsen zijn nog niet bekend. De definitieve afwikkeling van de uittreding bevindt zich nog in de onderhandelingsfase. Door de onzekerheid en het feit dat een betrouwbare schatting van de financiële consequentie nog niet zijn te maken, zijn deze niet verwerkt in de jaarrekening 2014.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

WNT-verantwoording 2014 gemeente Dalfsen

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op gemeente Dalfsen van toepassing zijnde regelgeving: het algemeen WNT maximum

Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor gemeente Dalfsen is € 230.474. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

bedragen x € 1

J. Leegwater

H. Zwart

J.H.J. Berends

Functie(s)

Griffier

Secretaris-directeur

Secretaris-directeur

Duur dienstverband in 2014

1/1 - 31/12

1/1 - 31/08

1/9 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 

1

0,55

1

Gewezen topfunctionaris?

Nee

Ja 

Nee 

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja  

Ja  

Ja  

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

nvt

nvt

nvt

Bezoldiging

Beloning

63.523

44.699

32.597

Belastbare onkostenvergoedingen 

24

75

52

Beloningen betaalbaar op termijn

10.417

5.497

5.263

Totaal bezoldiging

73.965

50.271

37.912

Toepasselijk WNT-maximum

230.474

84.391

77.035

Motivering indien overschrijding: zie

nvt

nvt

nvt

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 

bedragen x € 1

H. Zwart

Functie(s) gedurende dienstverband

Secretaris-directeur

Omvang dienstverband (in fte) 

0,55

(Fictieve) dienstbetrekking? 

Ja 

Uitkeringen in 2014 wegens beëindiging dienstverband

-

Jaar waarin dienstverband is beëindigd

2014

Totaal toegekende uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

51.299

Toepasselijk WNT-maximum ontslaguitkering

41.250

Motivering indien overschrijding: zie

1)

1) Met de gewezen topfunctionaris zijn specifieke afspraken gemaakt met betrekking tot loopbaan begeleiding, eindigend uiterlijk 1 september 2016.  De maximale totale kosten die hiermee zijn gemoeid, zijn vele malen lager dan de kosten welke maximaal op basis van de bovenwettelijke afspraken vergoed moeten worden conform de CAO.Hierbij is een beroep gedaan op het overgangsrecht. De in 2014 verrichte betalingen zijn hierdoor niet in strijd met de WNT. 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2014 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.
Er zijn in 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.