Klimaat en duurzaamheid

Algemeen

Dalfsen neemt haar verantwoordelijkheid bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Daarom heeft Dalfsen zichzelf de volgende doelstelling opgelegd:

De gemeente Dalfsen werkt gezamenlijk met alle inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven binnen haar grenzen toe naar een CO2-neutraal Dalfsen in 2025.

In 2014 heeft de gemeente uitvoering gegeven aan het Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015.
Dit programma heeft 5 speerpunten:

  1. Duurzaam (T)huis,
  2. Duurzaam Bedrijf,
  3. Duurzame Energie,
  4. Duurzame Mobiliteit
  5. Gemeentelijke Duurzaamheid

 Binnen het programma worden 19 projecten uitgevoerd.

Klimaat en duurzaamheid

Meerjarig doel

Het Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 heeft tot doel: Een CO2-neutraal Dalfsen in 2025.
Voor Dalfsen betekent dit dat alle bewoners, bedrijven en verkeer en vervoer in Dalfsen jaarlijks niet meer energie gebruiken dan dat duurzaam wordt opgewekt. Dit kan ook betekenen dat er wel enige CO2-uitstoot is, maar dat dit binnen de gemeentegrenzen wordt gecompenseerd door duurzame opwekking.

Indicator

Bron

Nulmeting (2009)

2014

2015

2016

2017

Absolute CO2-uitstoot (in kton)

Energie in Beeld

184,4

175,0

165,3

-

-

CO2-besparing projecten (in kton)

Rekenen met Energie

0

30,2

38,7

60,0

86,6

Ranking op Lokale Duurzaamheidsmeter

VNG International

59

23

20

17

14

Klimaat en duurzaamheid

Monitoring

De absolute CO2-uitstoot in 2014 was 175 kton.  Wederom een daling ten opzichte van voorgaande jaren. Het overzicht van de CO2-uitstoot laat een dalende trend zien die zich blijft voortzetten. De inspanningen die Dalfsen pleegt op het gebied van CO2-reductie hebben effect. Sinds 2008 is reeds 9,1 kton aan CO2 gereduceerd.

De huidige lopende projecten en initiatieven hebben een gezamenlijke potentie van 86,6 kton CO2-reductie. Een gedeelte hiervan is al gerealiseerd, een ander gedeelte zal in de komende jaren nog gerealiseerd moeten worden.

Klimaat en duurzaamheid

Duurzaam (T)huis

Ook in 2014 heeft Dalfsen uitvoering gegeven aan de Overijsselse Aanpak 2.0 binnen het project Duurzaam (T)huis. De Duurzaamheidspremie en Duurzaamheidslening zijn veelvuldig aangevraagd in Dalfsen. Daarnaast is in 2014, met behulp van ondersteuningsgelden vanuit de VNG, gekeken naar de mogelijkheden om het Energieloket verder door te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in een projectplan voor West-Overijssel voor de doorontwikkeling van de Energieloketten, het ontwikkelen van nieuwe financieringsconstructies voor het verduurzamen van de bestaande bouw en het verminderen van energiearmoede. In taakgroepen zal in 2015 worden gewerkt aan de uitvoering van de projectplannen. Duurzaam (T)huis wordt steeds vaker door bedrijven en bewoners zelf opgepakt. In 2014 zijn enkele interessante projecten (Energybattle Nieuwleusen Synergie en Buurkracht Duurzaam Hoonhorst) uitgevoerd. De gemeente krijgt hierbij steeds meer een ondersteunende rol.

Samen met een aantal andere gemeenten heeft Dalfsen deelgenomen aan de Proeftuin Energieneutraal Renoveren. Hierbij zijn woningeigenaren begeleid bij het ontwikkelen van plannen om hun woning energieneutraal te renoveren. Doelstelling was 50 deelnemers, met 57 deelnemers is hier ruimschoots aan voldaan. Duurzame nieuwbouw is in 2014 gestimuleerd door twee, drukbezochte open dagen duurzame nieuwbouw te organiseren en daarnaast de subsidie Duurzame Nieuwbouw aan te bieden. Halverwege 2014 is, wegens groot succes, opnieuw budget voor de subsidieregeling aangevraagd.

Klimaat en duurzaamheid

Duurzaam Bedrijf

Bij het bedrijfsleven blijft nog steeds veel energiebesparingspotentieel onbenut. Bedrijven vragen wel energiescans aan, maar doen ondanks de financieringsmogelijkheden weinig met de resultaten. Sinds 2014 is binnen de RUD IJsselland het Kennispunt Energie en Duurzaamheid gestart. Het Kennispunt ontplooit initiatieven om tot daadwerkelijke energiebesparing bij bedrijven te komen. De aanpak is gericht op controleren, adviseren en stimuleren. Dalfsen heeft zich in 2014 actief ingezet om een bijdrage te leveren aan de verwijdering van asbestdaken. Zo is aangesloten bij het samenwerkingsverband Asbest van het Bedrijfsdak. Binnen de regio Noord-West Overijssel is geprobeerd om tot een collectieve inkoop te komen. De animo hiervoor was minimaal.

Klimaat en duurzaamheid

Duurzame Energie

Het aandeel zonne-energie is in 2014 wederom explosief gegroeid. De kleinverbruik aansluitingen hebben een gezamenlijk opgesteld vermogen van 5,5 MW. Tellen we hier de grootverbruik aansluitingen bij op dan komen we al snel op 7 MW. In 2013 was dit nog 4,8 MW. Dalfsen promoot de toepassing van zonne-energie via de zonnekaart en door te communiceren over de diverse financieringsmogelijkheden. In 2014 zijn diverse initiatieven voor grootschalige duurzame energieprojecten gestart. Zo is Dalfsen betrokken bij twee initiatieven voor een zonnepark, een initiatief voor een hout gestookte cv-ketel en een initiatief voor een windpark. Allen zijn geïnitieerd door de Duurzame Dorpen in de gemeente. Dalfsen ondersteunt de initiatiefnemers, is verantwoordelijk voor een soepele inpassing in bestemmingsplannen en vergunningverlening en organiseert de projectgroepen.

Klimaat en duurzaamheid

Duurzame Mobiliteit

In 2014 is helaas weinig aandacht geweest voor het speerpunt Duurzame Mobiliteit. Redenen hiervoor liggen in de personele bezetting. Duurzame Mobiliteit is meegenomen in de communicatie, o.a. in de nieuwe Duurzaam Dalfsen brochure. Ook zijn voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van de projecten Verduurzaming Dienstreizen Personeel en Duurzame Mobiliteit in het GVVP. Deze projecten/activiteiten krijgen in 2015 uitvoering.

Klimaat en duurzaamheid

Gemeentelijke Duurzaamheid

Grontmij en Arcadis hebben in 2014 een aantal uitgebreide onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijkheden om het gemeentelijke vastgoed te verduurzamen. Helaas zijn de mogelijkheden die hieruit zijn voortgekomen minimaal. Zo is het niet mogelijk om het dak van de gemeentewerf in Nieuwleusen en Lemelerveld te voorzien van zonnepanelen, omdat de dakconstructies niet geschikt zijn. Onderzoek naar het plaatsen van hout gestookte cv-ketels bij de zwembaden in Dalfsen en Nieuwleusen wordt binnenkort afgerond. Het is echter niet waarschijnlijk dat het plaatsen van deze cv-ketels binnen 15 jaar terugverdiend is. Er worden wel zonnepanelen geplaatst op het dienstgebouw van de begraafplaats Nieuwleusen.

Klimaat en duurzaamheid

Bewustwording en educatie

Om inwoners en bedrijven daadwerkelijk te kunnen bewegen om maatregelen te nemen om duurzamer te leven, werken en recreëren, is het noodzakelijk dat bewustzijn wordt gecreëerd. Dalfsen heeft in 2014 deelgenomen aan de Nacht van de Nacht en de open dag Duurzame Demowoningen georganiseerd. Daarnaast heeft de communicatiecampagne van Duurzaam Dalfsen een nieuw logo en stijl gekregen. Ook is een brochure over Duurzaam Dalfsen huis-aan-huis verspreid. Eind 2014 is de Duurzaamheidsprijs uitgereikt aan Oerwater B.V. De aanmoedigingsprijzen waren voor Lenferink B.V. en ACON B.V. uit Lemelerveld. Deze bedrijven zijn voorlopers op hun vakgebied met duurzame bedrijfsvoering.