Balans per 31 december 2014

balans per  

31-12-2014

Ultimo

Ultimo

ACTIVA

2014

2013

Vaste activa

Immateriële vaste activa

-

-

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

-

-

Materiële vaste activa

32.624.423

31.785.144

- Investeringen met een economisch nut

29.008.907

28.538.646

- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

359.717

352.210

- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

3.255.799

2.894.288

Financiële vaste activa

9.703.079

10.109.139

- Kapitaalverstrekkingen aan:

   - Deelnemingen

141.888

141.889

   - Gemeenschappelijke regelingen

1

1

- Leningen aan:

   - Woningbouwcorporaties

3.993.284

4.392.601

   - Deelnemingen

2.200.335

2.368.569

   - Openbare lichamen

-

-

- Overige langlopende leningen u/g

3.276.748

3.111.378

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

90.823

94.702

Totaal vaste activa

42.327.502

41.894.283

Vlottende activa

Voorraden

31.126.591

31.335.235

- Grond- en hulpstoffen:

    - Overige grond- en hulpstoffen

2.554.534

2.795.346

    - Niet in exploitatie genomen bouwgronden

8.803.055

9.320.735

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

19.761.501

19.203.850

- Gereed product en handelsgoederen

7.501

15.304

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

7.101.410

7.355.414

- Vorderingen op openbare lichamen

4.351.690

5.948.758

- Uitzettingen in de Rijks schatkist

223.013

-

- Overige vorderingen

2.526.707

1.406.656

Liquide middelen

-

-

- Kassaldi

-

-

- Bank- en girosaldi

-

-

Overlopende activa

2.390.895

4.822.375

Totaal vlottende activa

40.618.896

43.513.024

Ultimo

Ultimo

PASSIVA

2014

2013

Vaste passiva

Eigen vermogen

50.591.093

61.179.417

-Algemene reserves

4.000.000

4.000.000

-Bestemmingsreserves

   -overige bestemmingsreserves

45.152.487

55.936.299

-Nog te bestemmen resultaat

1.438.606

1.243.118

Voorzieningen

7.898.704

6.304.605

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

9.908.402

3.120.447

-Onderhandse leningen van:

   -binnenlandse banken en overige financiële instellingen

9.908.402

3.120.447

Totaal vaste passiva

68.398.199

70.604.469

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

11.499.912

11.364.899

-Bank- en girosaldi

3.762.595

5.373.474

-Overige schulden

7.737.317

5.991.425

Overlopende passiva

3.048.287

3.437.939

Totaal vlottende passiva

14.548.199

14.802.838

Totaal-generaal

82.946.398

85.407.307

Waarborgen en garanties

59.930.819

61.956.976