Financiële samenvatting

Samengevat komen we tot het volgende voorstel: (bedragen zijn afgerond op € 1 )

1. Het rekeningresultaat 2014 van € 1.438.606 als volgt te bestemmen:

  • Een totaal bedrag van € 706.000 uit het rekeningresultaat opnieuw te ramen op de desbetreffende producten in 2015;
  • Een bedrag van € 732.606 te storten in de algemene reserve vrij besteedbaar.

2. De algemene reserve grondbedrijf aan te vullen met € 979.069 en dit ten laste te brengen van de
    algemene reserve vrij besteedbaar.