Programma 2

Openbare orde en veiligheid

Het programma omvat het integrale en externe veiligheidsbeleid waarin de gemeente een regierol vervult ten opzichte van politie, brandweer, justitie, maatschappelijke organisaties en burgers.

Programma 2: Openbare orde en veiligheid

Prestaties 2014

2.1 Crisisbeheersing Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Burgers actief informeren over risico’s in de leefomgeving en daarbij ook handelingsperspectieven bieden (zelfredzaamheid) 100%
2.2 Externe veiligheid Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Jaarlijks wordt aan de provincie Overijssel de Jaarrapportage externe veiligheid gestuurd over de stand van zaken rond het gemeentelijke externe veiligheidsbeleid: Heeft het gevoerde beleid voldaan aan de voorwaarden die worden gesteld aan de toekenning van de provinciale subsidie in het kader van het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid? Deze wordt ook aangeboden aan het college en de gemeenteraad 100%
2.3 Integrale veiligheid Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Evaluatie aantal hondentoiletten 25%
Toelichting

In 2014 is gestart met de voorbereidingen. Het hondenbeleid (inclusief evaluatie hondentoiletten) wordt in 2015 geëvalueerd.

In 2014 wordt een nieuw veiligheidsonderzoek gedaan waarmee we kunnen vaststellen of de vooraf gestelde doelstellingen zijn behaald en worden de nieuwe speerpunten voor de periode 2015-2018 bepaald. Per jaar wordt op basis van actuele cijfers (Gebiedsscan politie) gekeken of er accenten verlegd moeten worden 100%
Uitvoering blijven geven aan de verkeersprojecten uit het jaarlijkse Actieplan Verkeersveiligheid 100%
Wijkagenten geven op verzoek preventietips tijdens de bijeenkomsten van Plaatselijk Belang 100%
Inzet van Burgernet direct na een inbraak 100%
Bijdrage leveren aan steeds hechtere regionale samenwerking op het gebied van huiselijk geweld 100%
Programma 2: Openbare orde en veiligheid

Indicatoren

Externe veiligheid

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2014

Stand december 2014

Behoud van de huidige capaciteit, kennis en deskundigheid van medewerkers voor het kwalitatief goed uitvoeren van de wettelijke externe veiligheidstaken

Jaarrap-
portage externe veiligheid

Aantal gevolgde opleiding-
en en/of informatie
bijeenkom
sten:
3
(2012)

3

3

Integrale veiligheid

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2014

Stand december 2014

Percentage van het aantal respondenten dat veel overlast ervaart door hondenpoep.

Veiligheids
monitor

34%
(Veiligheidsmonitor 2009)

29%

21%

Percentage van het aantal respondenten dat ‘te hard rijden’ noemt als groot probleem in de buurt

Veiligheids
monitor

37%
(Veiligheidsmonitor 2009)

27%

27%

Aantal woninginbraken

Gebieds-
scan politie

56
(2010)*

53

751

Totaal aantal ‘Keurmerk Veilig Wonen’-gecertificeerde woningen

Centrum voor Criminali-
teitspreven-tie en Veiligheid

690
(2010)

759

7002

Aantal gevallen van huiselijk geweld

Jaarrappor-
tage aanpak huiselijk geweld  

10
(2010)

9

123

1) Het aantal woninginbraken was in de jaren 2011: 96, 2012: 78 en 2013: 125. Een mogelijke oorzaak is het zogenaamde mobiele banditisme, waarbij een dadergroep rondtrekt in een bepaald gebied. Er is veel geïnvesteerd in het verhogen van het bewustzijn van de inwoners (flyers, krantenartikelen, voorlichtingsavonden). In 2014 zien we dat een daling heeft plaatsgevonden.
2) Een mogelijke verklaring voor de matige stijging zijn de hoge kosten voor de aanschaf van het gecertificeerde hang- en sluitwerk en de kosten voor het aanvragen van het PKVW-certificaat. Hoewel het aantal certificaten dus niet is gestegen blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2013 echter wel dat in totaal 68% van de mensen extra hang- en sluitwerk in de woning heeft aangebracht, 11% deed dat in 2014.  

3) Een concrete verklaring voor deze stijging is niet direct te geven. Het kan voortkomen uit een hogere aangiftebereidheid door de landelijke overheidscampagnes over huiselijk geweld (“Het houdt niet op, niet vanzelf”).   

Programma 2: Openbare orde en veiligheid

Wat heeft het gekost?

2013 2014
Programmaonderdeel Rekening Primitieve
begroting
Gewijzigde
begroting
Rekening Saldo
Lasten -3.295 -2.351 -2.188 -2.152 36
Baten 1.099 44 44 50 6
Saldo van lasten en baten -2.195 -2.307 -2.144 -2.102 42
Resultaat -2.195 -2.307 -2.144 -2.102 42

Grafische weergave van lasten en baten naar product

Programma 2: Openbare orde en veiligheid

Analyses

Jaar 2014. Verschil op basis van gewijzigde begroting en realisatie. Bedragen x € 1.000.

Primitieve begroting Gewijzigde begroting Realisatie Verschil
Programmaonderdeel Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Brandweer en rampenbestrijding -1.896 0 -1.896 -1.746 0 -1.746 -1.706 0 -1.706 40 0 40
Openbare orde en veiligheid -455 44 -411 -442 44 -398 -445 50 -395 -3 6 2
Saldo van lasten en baten -2.351 44 -2.307 -2.188 44 -2.144 -2.152 50 -2.102 36 6 42
Resultaat -2.351 44 -2.307 -2.188 44 -2.144 -2.152 50 -2.102 36 6 42

Specificatie van het resultaat

Verschillen ten opzichte van de begroting 2014. Positieve waarde is voordeel. Bedragen x € 1.000.

Product Directe L&B Toerekeningen kapitaallasten Toerekeningen uren Saldo van lasten en baten Reserve- mutaties Resultaat
Brandweer en rampenbestrijding 41 -1 0 40 0 40
Openbare orde en veiligheid 2 0 0 2 0 2
Totaal programma 43 -1 0 42 0 42

Analyse van het resultaat

Toelichting verschillen groter dan € 25.000.

Brandweer en rampenbestrijding

€ 40.000 V

Ruim € 32.000 voordeel komt door de afrekening vanuit het BTW-compensatie fonds. Het restant voordeel komt, doordat er geen oefeningen voor de rampenbestrijding hebben plaatsgevonden.