Programma 6

Cultuur, sport en recreatie

Het programma richt zich op bibliotheekvoorzieningen, het stimuleren van sport & bewegen, kunstbeoefening en culturele activiteiten, evenals onderhoud van accommodaties, instandhouding van monumentale objecten en de bescherming van het archeologisch erfgoed. Het toeristisch/recreatief beleid heeft tot doel de route en watergebonden verblijf- en dagrecreatie te versterken, rekening houdend met natuur- en culturele waarden.

Programma 6: Cultuur, sport en recreatie

Prestaties 2014

6.1 Bibliotheken Voortgang Realisatie Budget Toelichting
De bibliotheek maakt een plan van aanpak voor de samenwerking met het primair onderwijs 25%
Toelichting

Het plan voor de samenwerking met het onderwijs is in concept aangeleverd door de bibliotheek, maar het projectplan is nog niet compleet. Onder andere de financiële onderbouwing mist, waardoor het voorstel nog niet beoordeeld kan worden. Met de bibliotheek is na verschillende bestuurlijke overleggen afgesproken om extra ondersteuning te bieden bij de planvorming zodat deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 31 mei 2015 definitief is.

De bibliotheek ontwikkelt een activiteitenplan voor haar aanpak binnen het actieplan laaggeletterdheid 100%
De bibliotheek organiseert minimaal 1 activiteit in overleg met de werkgroep laaggeletterdheid 100%
De bibliotheek heeft een leidende rol in de ontwikkeling van de gezamenlijke programmering in Kulturhus Trefkoele+ in Dalfsen 25%
Toelichting

De bibliotheek heeft een concept plan rondom programmering kulturhusen aangeleverd. Dit plan was echter zo summier en de financiële paragraaf miste, dat dit nog niet beoordeeld kon worden. Met de bibliotheek is na verschillende bestuurlijke overleggen afgesproken om extra ondersteuning te bieden bij de planvorming zodat deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 31 mei 2015 definitief is.

6.2 Beeldende kunst Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Realisatie van het kunstwerk Gerner Marke in het 2e kwartaal van 2014 binnen het gestelde budget 100%
Plaatsing van het kunstwerk Earthly Whispers als onderdeel van de kunstwegenroute in het voorjaar 2014 100%
6.3 Cultuureducatie Voortgang Realisatie Budget Toelichting
De culturele commissies (Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld) organiseren een cultuureducatie programma voor alle scholen in 2014 100%
De combinatiefunctionaris cultuur organiseert voor minimaal 6 basisscholen (bij voorkeur 2 per kern) een activiteit in samenwerking met een lokale vereniging 100%
De gemeente en de basisscholen ondertekenen een intentieverklaring rondom cultuureducatie voor de provinciale subsidie “Cultuur aan de Basis” 100%
In overleg met het Agnieten College Nieuwleusen wordt overlegd hoe cultuureducatie ondersteund kan worden 100%
In het 3e kwartaal van 2014 wordt een jeugdcultuurfonds gestart op dezelfde wijze als het jeugdsportfonds 100%
6.4 Cultuurarrangement Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Organiseren van de Week van de Amateurkunst in samenwerking met Ommen en Hardenberg 100%
Opzetten van een organisatiestructuur rondom het cultuurarrangement 75%
Toelichting

Er wordt gewerkt aan een organisatiestructuur waarin cultuur en toerisme worden gekoppeld (vrijetijdseconomie). Vanuit een stuurgroep worden verschillende werkgroepen aangestuurd. De vorming van deze organisatiestructuur heeft vertraging opgelopen vanwege een aantal onvoorziene ontwikkelingen zoals het stoppen van de toeristische stimuleringsgroep en deelname aan een co creatie experiment vanuit de provincie Overijssel.

Updaten van de website van het Cultuurplatform (de bibliotheek onderhoudt deze) en een nieuwsbrief cultuurarrangementen in het leven roepen 100%
In samenwerking met het vrijwilligerspunt Dalfsen en de cultuurmakelaar een cursus bestuurlijke vernieuwing organiseren 100%
Organiseren van minimaal 2 scholingsbijeenkomsten voor de lokale culturele verenigingen waarin sociale media en sponsor en fondswerving centraal staan 100%
In de zomer een activiteitenkalender kunst en cultuur binnen het Vechtdal realiseren 100%
6.5 Vrijwilligerswerk Voortgang Realisatie Budget Toelichting
In 2014 een nieuw vrijwilligersbeleid ontwikkelen en vaststellen 50%
Toelichting

Vanwege de ontwikkelingen binnen de decentralisaties is besloten het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid in 2015 te ontwikkelen. Op dit moment is de startnotitie vrijwilligers en mantelzorg gereed. Deze wordt in maart in de gemeenteraad besproken. Ook zijn acties uitgezet rondom de beleidsontwikkeling (burgerpanel raadpleging, jongerenraadpleging, inspreekavonden). De verwachting is dat het vrijwilligers en mantelzorgbeleid in juni 2015 in de gemeenteraad besproken wordt.

Jaarlijkse organiseren van een vrijwilligersmarkt 100%
6.6 Welzijn- en sportaccommodaties Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Afronding bouw en opening Kulturhus Trefkoele+ 100%
Afronding bouw en opening Potstal als onderdeel van Kulturhus Hoonhorst 100%
Afronding werkzaamheden sportpark Gerner: realisatie kleedkamers SVD en ASC'62 100%
Afronding werkzaamheden middengebied Nieuwleusen: accommodatie d'Ommerdieck 25%
Toelichting

Korfbalvereniging d’Ommerciek neemt deel aan de bijeenkomsten voor het middengebied Nieuwleusen en is hiernaast in overleg met SV Nieuwleusen. Verwachting is dat in 2015 duidelijkheid komt over accommodatie d’Ommerdieck.

Nadere uitwerking plannen Schakel Nieuwleusen; als onderdeel van Plein Nieuwleusen 50%
Toelichting

De oude plannen rondom ’t Plein zijn beëindigd. Het onderzoek naar renovatie van sporthal De Schakel is nagenoeg afgerond en wordt aangevuld met een onderzoek naar nieuwbouw. Nadat deze onderzoeken zijn afgerond, leggen wij dit in 2015 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad waarna vervolgstappen worden gezet.

6.7 Sport Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Het herbestemmen van de beschikbare middelen voor de sportsubsidie voor mensen met een beperking 50%
Toelichting

Afronding van de verkenning voor de sportsubsidie voor mensen met een beperking heeft plaatsgevonden in 2014. In 2015 volgt er een voorstel over de herbestemming van de beschikbare middelen. Conform 2de bestuursrapportage.

Plaatsen voor (maatschappelijke) stages bewegen en sport uitbreiden 25%
Toelichting

Landelijk is bepaald dat maatschappelijke stages voor scholen in 2015 komen te vervallen. Vanaf 2015 zullen er dan ook minder plaatsen voor maatschappelijke stages nodig zijn. Gelet op bovenstaande ontwikkeling hebben wij hier dan ook minimaal op ingezet.

Het gebruik van het Jeugdsportfonds Dalfsen volgen 100%
Eindevaluatie Stichting Sportraad Dalfsen 100%
6.8 Recreatie en Toerisme Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Marketing en promotie 100%
Uitvoeren van cultuurarrangement 100%
Programma 6: Cultuur, sport en recreatie

Prestaties voorgaande jaren

6.7 Sport Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Uitvoering nota sport- en beweegbeleid 75%
Toelichting

Dit betreft actiepunt St. Sportraad Dalfsen en Wmo-raad laten adviseren hoe mensen met een beperking meer aan bewegings- en sportactiviteiten kunnen deelnemen. Dit wordt gekoppeld aan het herbestemmen van de beschikbare middelen voor de sportsubsidie voor mensen met een beperking waarover in 2015 besluitvorming plaatsvindt. Conform 2de bestuursrapportage.

Programma 6: Cultuur, sport en recreatie

Indicatoren

Bibliotheken

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2014

Stand december 2014

Aantal vrijwilligers

Bibliotheek

41
(2012)

45

44

Aantal abonnementhouders

Bibliotheek

8.629
(2012)

> 8.629

8.399*

*In september 2014 was het aantal 8.101, maar na aanpassingen in het ledensysteem en een aantal nieuwe leden komt het huidige ledenaantal in december 2014 op 8.399. Helaas past de daling in een landelijke trend waarbij het aantal leden van de bibliotheek afneemt.

Cultuureducatie

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2014

Stand december 2014

Aantal scholen in Dalfsen met een cultuureducatie beleidsplan

Scholen

-

8

10

Cultuurarrangement

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2014

Stand december 2014

Aantal projecten waarin samenwerking centraal staat binnen kunst en cultuur activiteiten in Dalfsen.

Gemeente

0
(2012)

3

5

Aantal activiteiten in het kader zomerevenementen waarin cultuur en toerisme en de samenwerking binnen het Vechtdal centraal staan.

Gemeente

0
(2012)

1

4

Aantal culturele verenigingen en stichtingen dat deelneemt aan de cursus bestuurlijke vernieuwing.

Gemeente

0

8

4 (cultuur)
4 (sport)

Vrijwilligerswerk

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2014

Stand december 2014

Aantal matches

Jaarverslag Landstede Welzijn

63
(2012)

65

85

Welzijn- en sportaccommodaties

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2014

Stand december 2014

Aantal gerealiseerde projecten over de periode 2008-2015

Gemeente

2
(2012)

6

6

Dit betreft: herinrichting sportpark Heidepark, De Wiekelaar, sportontwikkeling middengebied Nieuwleusen,  sportvelden Gerner, De Trefkoele+ en De Potstal.

Sport

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2014

Stand  december 2014

Voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen

Gezondheids-
atlas GGD
4 t/m 11 jaar

89%
(2009)

89%

86%

12 t/m 15 jaar

89%
(2011)

16 t/m 23 jaar

49%
(2011)

18 t/m 64 jaar

70%
( 2012)

65 en ouder

64%
(2011)

Het percentage is iets lager (3%) dan in 2009, maar 6% hoger in vergelijking met de gehele regio IJsselland (80%). (De meting hiervan door de GGD vindt eens in de vier jaar plaats.)

Recreatie en Toerisme

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2014

Stand december 2014

Aantal werkzame personen in de sector *

Lisa/Biro

802
(2012)

825

959*

Aantal overnachtingen (dagrecreatie niet meetbaar)

Gemeente

172.000
(2012)

174.000

179.738

* Werkzame personen (940) en uitzendkrachten(19)

Programma 6: Cultuur, sport en recreatie

Wat heeft het gekost?

2013 2014
Programmaonderdeel Rekening Primitieve
begroting
Gewijzigde
begroting
Rekening Saldo
Lasten -4.904 -3.349 -11.326 -9.587 1.739
Baten 199 233 233 219 -15
Saldo van lasten en baten -4.704 -3.115 -11.093 -9.368 1.725
Stortingen in reserves 0 0 -50 -50 0
Onttrekkingen aan reserves 1.570 470 8.381 6.743 -1.638
Resultaat -3.134 -2.646 -2.762 -2.675 87

Grafische weergave van lasten en baten naar product

Programma 6: Cultuur, sport en recreatie

Analyses

Jaar 2014. Verschil op basis van gewijzigde begroting en realisatie. Bedragen x € 1.000.

Primitieve begroting Gewijzigde begroting Realisatie Verschil
Programmaonderdeel Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Openbaar bibliotheekwerk -542 0 -542 -563 0 -563 -511 0 -511 52 0 52
Vormings- en ontwikkelingswerk -176 0 -176 -176 0 -176 -162 8 -154 14 8 22
Sport -1.402 197 -1.205 -1.439 197 -1.242 -1.376 155 -1.221 63 -42 21
Groene sportvelden/terreinen -499 31 -468 -537 31 -506 -563 40 -522 -26 10 -16
Kunst -139 0 -139 -158 0 -158 -160 1 -159 -2 1 -2
Oudheidkunde en musea -154 6 -148 -164 6 -159 -211 15 -196 -47 9 -37
Openbaar groen/openluchtrecr. -176 0 -176 -175 0 -175 -176 0 -176 0 0 0
Ov recreatieve voorzieningen -261 0 -261 -8.114 0 -8.114 -6.428 0 -6.428 1.686 0 1.686
Saldo van lasten en baten -3.349 233 -3.115 -11.326 233 -11.093 -9.587 219 -9.368 1.739 -15 1.725
Storting in reserves 0 0 0 -50 0 -50 -50 0 -50 0 0 0
Onttrekking aan reserves 0 470 470 0 8.381 8.381 0 6.743 6.743 0 -1.638 -1.638
Resultaat -3.349 703 -2.646 -11.377 8.615 -2.762 -9.637 6.962 -2.675 1.739 -1.653 87

Specificatie van het resultaat

Verschillen ten opzichte van de begroting 2014. Positieve waarde is voordeel. Bedragen x € 1.000.

Product Directe L&B Toerekeningen kapitaallasten Toerekeningen uren Saldo van lasten en baten Reserve- mutaties Resultaat
Openbaar bibliotheekwerk 52 0 0 52 0 52
Vormings- en ontwikkelingswerk 22 0 0 22 0 22
Sport 7 14 0 21 0 21
Groene sportvelden/terreinen -9 -8 0 -16 0 -16
Kunst -2 0 0 -2 0 -2
Oudheidkunde en musea 9 -47 0 -37 0 -37
Openbaar groen/openluchtrecr. 0 0 0 0 0 0
Ov recreatieve voorzieningen 36 1.650 0 1.686 0 1.686
Mutaties reserves functie 0/9 0 0 0 0 -1.638 -1.638
Totaal programma 115 1.610 0 1.725 -1.638 87

Analyse van het resultaat

Toelichting verschillen groter dan € 25.000.

Openbaar bibliotheekwerk

€ 52.000 V

De bibliotheek heeft de opdracht om een faciliteit op maat te creëren per kern, waarbij vragen van gebruikers leidend zijn. Zodra de plannen daarvoor klaar zijn wordt de financiële bijdrage uitbetaald. € 50.000 wordt voorgesteld tot resultaat bestemming.

Oudheidkunde en musea

€ 37.000 N

Conform de 1ste bestuursrapportage is de gemeentelijke bijdrage aan Molen Fakkert afgewikkeld met € 47.000 (nadeel). Door het niet gebruik maken van subsidies is er een voordeel van € 10.000.

Overige recreatieve voorzieningen

€ 1.686.000 V

Verwacht werd dat in 2014 voor de Trefkoele+  € 7.748.000 ten laste van de reserve gebracht moest worden. Voordeel € 1.446.000 stand 31 december 2014.
Ook voor Kulturhus Hoonhorst waren voor 2013 en 2014 bedragen beschikbaar gesteld, terwijl de meeste kosten in 2013 zijn gemaakt: voordeel € 204.000.
Verder is voor het onderzoek WOC Campus € 36.000 minder uitgegeven, deze € 36.000 wordt ook voorgesteld tot resultaat bestemming omdat het onderzoek in 2014 niet is afgerond.

Mutaties reserves

€ 1.638.000 N

Zoals hierboven vermeld, is voor o.a. de Trefkoele+ en WOC Campus minder uit de reserve onttrokken. Voor molen Fakkert is € 47.000 meer onttrokken.