Financieel resultaat 2014

Gedurende het jaar is de begroting enkele keren bijgesteld. In de 2de bestuursrapportage 2014 is een indicatie afgegeven van het jaarrekeningsaldo. Enkele incidentele voordelen/verschuivingen in het laatste kwartaal hebben geleid tot een positief resultaat van € 1.439.000.

Voor de grondexploitatie is conform de Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG) 2015 in de jaarrekening 2014 een aantal winst- en verliesnemingen verwerkt. In totaal gaat het om € 2.103.000 negatief. De belangrijkste afwaarderingen zijn 'De Grift III', 'Oosterdalfsen' en 'Oosterbouwlanden'. Het negatieve resultaat is direct ten laste van de algemene reserve grondbedrijf gebracht. De stand van de algemene reserve grondbedrijf is na verwerking van het resultaat 2014 € 1.581.000. In de paragraaf grondbeleid is de berekening van het benodigde weerstandsvermogen gemaakt, waarbij de stand van de reserve € 2.559.705 moet zijn. Voorgesteld wordt om algemene reserve grondbedrijf aan te vullen met € 979.069 en dit ten laste te brengen van de algemene reserve vrij besteedbaar.

Saldo 2014. Verschilkolom vergelijkt gewijzigde begroting en realisatie. Bedragen x € 1.000

Begrotingsboek Gewijzigde begroting Realisatie Verschil
Bestuur 23.091 23.037 23.138 101
Openbare Orde en Veiligheid -2.307 -2.144 -2.102 42
Beheer Openbare Ruimte -4.914 -5.599 -5.495 104
Economische Zaken -51 -51 -1.087 -1.036
Onderwijs -2.199 -2.257 -2.246 10
Cultuur, Sport en Recreatie -3.115 -11.093 -9.368 1.725
Soc Voorz/Maatsch Dienstverl -8.055 -7.273 -7.094 180
Volksgezondheid en Milieu -1.804 -2.592 -1.744 848
Ruimtelijke Ord/Volkshuisvest -1.611 -1.603 -2.051 -448
Saldo van lasten en baten -966 -9.575 -8.050 1.526
Storting in reserves -3.107 -3.763 -4.238 -474
Onttrekkingen aan reserves 4.413 14.503 13.726 -777
Resultaat 341 1.164 1.439 275

In de primitieve begroting (boekwerk programmabegroting 2014) was een positief saldo geraamd van
€ 341.000. Door de financiële wijzigingen uit de 1ste en 2de bestuursrapportages 2014 kwam de begroting na wijzigingen uit op € 1.164.000 positief.
In de tabel hierna is het financieel verloop in hoofdlijnen weergegeven.

Financieel verloop in hoofdlijnen

2014

S/I

Saldo programmabegroting 2014

      341.000

Effect gemeentefonds septembercirculaire 2013

       -33.000

S

Investeringsplan 2014-2017

       -30.000

S

Diverse effecten najaarsnota 2013

       -95.000

I

Voorjaarsnota 2014

Structureel effect Kaders en Koers

      831.000

S

Incidenteel effect Kaders en Koers

     -781.000

I

Structurele mutaties financiële afwijkingen

     -128.500

S

1ste bestuursrapportage 2014

     -119.000

I

Saldo na Voorjaarsnota

       -14.500

Effect gemeentefonds meicirculaire 2014

      290.200

S

2de bestuursrapportage 2014

      886.300

I

Effect gemeentefonds septembercirculaire 2014

          2.000

I

Verwacht saldo jaarrekening

   1.164.000

(bedragen in euro's; - = nadeel

I = incidenteel; S = structureel

Het uiteindelijke saldo bij de jaarrekening is uitgekomen op € 1.439.000, een toename van € 275.000 ten opzichte van het geraamde resultaat.

In de tabel hieronder wordt de toename van € 275.000 verklaard. Voor een uitgebreidere analyse op de substantiële verschillen wordt verwezen naar paragraaf 4.6 van de jaarrekening.

Belangrijkste verklaringen

 Bedrag

S/I

Resultaatbestemmingen (niet via reserves)

      172.000

I

Voorziening mobiliteit

     -250.000

I

Algemene beheerskosten grondexploitatie

     -176.000

I

Wmo - hulp bij het huishouden

      256.000

I/S

Minder uren doorbelast aan investeringen

     -226.000

S

Centrale stelpost samenwerking  en inkoop

       -42.000

S

Prestatieafspraken wonen

      695.000

I

Subsidie Frisse scholen, Duurzaam Dalfsen

     -124.000

I

Saldo van kleine afwijkingen

       -30.000

I

Onderbouwing:

Resultaatbestemmingen (niet via reserves)
In totaal wordt € 706.000 voorgesteld tot resultaat bestemming. De meeste van deze budgetten zijn in de begroting ten laste van een reserve gebracht. Voor budgetten die ten laste van een reserve worden gebracht, geldt dat deze een neutraal effect op de exploitatie hebben. Wanneer het budget niet wordt uitgegeven, kan deze ook niet ten laste van de reserve worden gebracht. Ook dan geeft dit een totaal neutraal effect. De budgetten 'Jaarrekening' en 'handhaving permanente bewoning recreatiewoningen' komen niet ten laste van een reserve (gezamenlijk € 172.000). Daarom geeft dit een voordeel op de exploitatie nu deze nog niet zijn uitgegeven.

Voorziening mobiliteit
Om bevorderende maatregelen te kunnen treffen voor mobiliteit en ter voorkoming van wachtgeld is een voorziening gevormd .

Algemene beheerskosten grondexploitatie
Kosten die direct relatie hebben met de grondexploitatie zijn rechtstreeks op grondexploitatie geboekt. Alle indirecte kosten zoals bijvoorbeeld werkoverleg en advieskosten kunnen niet voor een specifiek deel worden toegerekend en zijn daarom binnen de exploitatie geboekt op programma 4 en 9.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hulp bij het huishouden

Het voordeel € 256.000 komt door lagere tarieven van de aanbesteding 2014. Ook is het nog te ontvangen bedrag 2013 van het CAK met € 73.000 in 2014 verwerkt.

Minder uren doorbelast aan investeringen
Bij de begroting gingen we ervan uit dat voor € 650.000 aan uren toegeschreven zou worden aan investeringen. Doordat er inmiddels een aantal projecten zijn afgewikkeld en we minder investeringen hebben, kunnen we minder uren toeschrijven. Dit geeft een nadeel van € 226.000 voor 2014. In de voorjaarsnota 2015 komen we hierop terug.

Centrale stelpost samenwerking en inkoop
In de begroting gingen we uit van voordelen in verband met samenwerking en inkoop. Deze voordelen komen tot uitdrukking op diverse producten en niet op de centrale stelpost. Deze stelpost van € 42.000 vervalt hiermee. In de voorjaarsnota 2015 komen we hierop terug.  

Prestatieafspraken wonen
Voor binnenstedelijke vernieuwing is in 2014 een tussentijdse verantwoording ontvangen van de provincie. Hieruit blijkt dat prestaties zijn gerealiseerd. Dit geeft een voordeel van € 695.000 die nu
bij de jaarrekening incidenteel vrijvalt.

Subsidie Frisse Scholen, onderdeel convenant Duurzaam Dalfsen
In 2014 heeft een afrekening plaatsgevonden van de subsidie Frisse Scholen. Dit is verwerkt in de jaarrekening. Later is duidelijk geworden dat de provincie in de afrekening geen rekening heeft gehouden met een reeds betaald voorschot. Dit geeft een nadeel van € 124.000.

Saldo van kleine afwijkingen
Het restantverschil van € 30.000 is het saldo van meerdere plussen en minnen.

Voorstellen tot resultaat bestemming 2014
Een aantal prestaties hebben een meerjarig karakter en lopen ook door in 2015. Daarom wordt voorgesteld om een totaal bedrag van € 706.000 uit het jaarrekeningsaldo opnieuw in te zetten in 2015 door een zogenoemde restultaatbestemming.

Onderwerp

Bedrag

Planning en Control

€ 48.000

Jaarrekening

€ 19.000

Procesoptimalisatie Lean

€ 20.000

Organisatieontwikkeltraject Ideaal

€ 50.000

Herinrichting /woonomgeving

€ 61.000

Nota IBOR

€ 13.000

Renovatie openbare verlichting

€ 50.000

Verlichtingsplan centrum Dalfsen

€ 41.000

Bibliotheek

€ 50.000

Uitvoering GSP

€ 49.000

WOC Campus onderzoek

€ 36.000

Armoede beleid

€ 10.000

Scholing en VVE

€ 76.000

Plattelandsvisie: brugverbreding stuw

€ 30.000

Handhaving bewoning recreatiewoningen

€ 153.000

Onderbouwing:

Planning en control
Nog niet alle verbetermaatregelen zijn gerealiseerd. Van de oorspronkelijke zestien verbeterpunten staan er nog drie open. Deze moeten in 2015 worden gerealiseerd, waarna het traject wordt afgesloten. Aangezien voor 2015 slechts een budget van € 6.000 beschikbaar is, is het noodzakelijk om het restant van 2014 in te zetten om de laatste drie punten ook goed af te kunnen ronden.

Jaarrekening
Voor de jaarrekening hebben we de afgelopen jaren een verbeterplan uitgevoerd. Het resultaat daarvan is dat de samenstelling van de jaarrekening 2013 veel beter is verlopen dan de jaren daarvoor. Voor de jaarrekening 2014 is deze lijn doorgetrokken en was voor het opstellen van de jaarrekening externe inhuur noodzakelijk, deze loopt door in 2015. Uw raad heeft bij de 2de bestuursrapportage extra budget beschikbaar gesteld.

Procesoptimalisatie (LEAN werken)                                                                                   
Het budget voor procesoptimalisatie  2015 is bij de programmabegroting 2015-2018 al verdeeld over de jaren 2015-2019. Het restant van 2014 is ook nodig voor 2015. Hierdoor kan het LEAN werken worden geborgd in de organisatie. Dit is mogelijk, omdat er sinds 2014 gewerkt wordt met een intern LEANteam van zes medewerkers, waardoor de inhuur van extern personeel tot een minimum gereduceerd kan worden.

Organisatieontwikkeltraject IDEAAL

De verwachting was dat in 2014 de eerste uitgaven voor het programma ideaal zouden plaatsvinden. Dit bleek begin 2015 te zijn.

Herinrichting woonomgeving
Met de stichting Potstal zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de inrichting van het buitenterrein en over de uitvoering van de activiteiten. Hiervan is nog geen afrekening ontvangen in 2014. Deze zal in 2015 nog moeten plaatsvinden.

IBOR
Bij de voorjaarsnota is hiervoor een budget beschikbaar gesteld. De planning was om de IBOR in november 2014 af te ronden. Het proces om te komen tot een gedragen IBOR kost meer tijd, dit is aangegeven in de 2de bestuursrapportage. In 2015 moeten nog werkzaamhedenuitgevoerd worden.

Renovatie openbare verlichting
Het budget van € 50.000 is nodig voor de renovatie van de verlichting op het Kroonplein te Lemelerveld. De werkzaamheden worden in 2015 verricht.

Verlichtingsplan centrum Dalfsen
Dit project is nog volop in uitvoering. Op 10 december 2014 is het plan gepresenteerd aan de inwoners van het centrum van Dalfsen. In de loop van 2015 worden de plannen verder uitgewerkt en worden hiervoor nog kosten gemaakt.

Bibliotheek
In 2014 is er een nieuw bibliotheekbeleid van start gegaan waarin de bibliotheek als opdracht heeft om in 2018 een voorziening te zijn die per kern op maat ontwikkeld is, een breder maatschappelijk draagvlak heeft, een intensieve samenwerking met het onderwijs heeft en een leidende rol in de kulturhus ontwikkelingen en programmering heeft. Om hier sturing aan te kunnen geven is per jaar een bedrag (€ 50.000) losgekoppeld van de budgetsubsidie. De plannen van de bibliotheek zijn door verschillende redenen nog niet gerealiseerd.

Groenstructuurplan (GSP)
Diverse projecten die gepland stonden om in het najaar 2014 uitgevoerd te worden, zijn in verband met het burgerparticipatietraject iets opgeschoven in de tijd en worden in het voorjaar van 2015 uitgevoerd.

Onderzoek campus Nieuwleusen
Het onderzoek WOC campus Nieuwleusen is nog niet gereed. Bij de besluitvorming is een bedrag beschikbaar gesteld van € 140.000, destijds verdeeld over 2014 (€ 105.000) en 2015 (€ 35.000). Gezien de doorlooptijd van het project (langer dan een jaar) wordt voorgesteld het restant van 2014 over te hevelen naar 2015.

Armoedebeleid: motie raad budget 2013
In november 2014 heeft de raad via een motie € 10.000 gereserveerd voor aanpak armoede bij kinderen. In de motie was aangegeven: eenmalig een regeling te treffen met als doelgroep kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 110% v.d. bijstandsnorm.
Om wetstechnische redenen kan er niet zomaar geld worden overgemaakt aan ouders met kinderen die een inkomen op bijstandsniveau hebben. Het budget overmaken naar de fondsen voor sport of cultuur is geen optie. In beide gevallen gaat het om pilot projecten. Beide organisaties keren, als aan de eisen wordt voldaan, een vast budget aan betrokkene uit. Het budget voor deze twee organisaties is nog voldoende om aan hun verplichtingen tijdens de pilot periode te voldoen. Andere organisaties die zich direct op de doelgroep kinderen van ouders met een laag inkomen richten, zijn er in Dalfsen niet. De kerken hebben we gevraagd of zij iets kunnen betekenen. Zij zijn bereid hieraan mee te werken. Het plan wat zij in ‘potloodschets’ hebben ingediend moet echter nog verder handen en voeten krijgen. Om dit plan uit te kunnen voeren wordt voorgesteld het bedrag in 2015 beschikbaar te stellen.

Scholing en VVE
Gedurende de looptijd van de beleidsnotitie 'Voorschoolse Voorzieningen en Eeducatie 2011-2014' (VVE) is er incidenteel budget van € 90.000 beschikbaar voor scholing en materiaalkosten VVE. In de
2de  bestuursrapportage 2014 is al aangegeven dat we ongeveer € 77.000 zullen overhouden omdat er landelijke plannen zijn tot (financiële) harmonisatie van voorschoolse voorzieningen. Deze zijn nog niet in de Tweede Kamer behandeld. Om het huidige beleid in ieder geval in 2015 en mogelijk in 2016 te continueren, wordt voorgesteld € 76.000 beschikbaar te stellen in 2015.

Plattelandsvisie/gebiedsbeleid: stuw in Vilsteren
Het betreft een bedrag van € 30.000 voor brugverbreding van de stuw in Vilsteren. Het gaat om een samenwerkingsconstructie tussen het waterschap, gemeente Ommen, gemeente Dalfsen en de provincie. Hiervoor is binnen de planvorming gebiedsbeleid al geld geoormerkt (door het college). Deze middelen zaten binnen het investeringskrediet Gebiedsbeleid en sinds 2014 in de exploitatie. De uit te voeren werkzaamheden vinden plaats in 2015.

Handhaving permanente bewoning recreatiewoningen
Bij de begroting 2014-2017 is een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld voor handhaving op de permanente bewoning recreatiewoningen. Om op de ingezette lijn verder te kunnen, stellen wij voor een bedrag van € 153.000 door te schuiven naar 2015 en 2016.