Ontwikkeling van de begroting 2014

bedragen x € 1.000

Baten

Lasten

Lasten reserve

Baten reserve

Eindtotaal

Programma 1: Bestuur

Primaire begroting

-55.315

32.224

2.704

-2.304

-22.691

2014002 Investeringsplan 2014

-21

21

-30

0

-30

2014003 Septembercirculaire 2014 en herfstakkoord

33

0

-33

0

0

2014006 Najaarsnota 2013

0

95

-95

0

0

2014009 Wijziging primaire begroting raad

-100

100

0

0

0

2014010 Voorjaarsnota en meicirculaire

-442

182

212

-90

-138

2014011 1e bestuursrapportage

-42

37

-119

0

-124

2014012 Jaarrekening 2013

0

120

-132

-100

-112

2014015 2e Bestuursrapportage 2014

106

-128

886

0

864

2014017 Septembercirculaire 2014

-60

0

2

0

-58

2014018 Gewijzigde reserve systematiek

0

188

0

-198

-10

2014103 Wijz O&B DT 89 90 en 93 div ziekte

-44

44

0

0

0

2014107 Digitaal subsidieloket

1

0

0

0

1

2014108 Tijdelijke inhuur RO

0

-4

0

0

-4

2014111 Div. wijzigingen ziekte en zwangerschap

-105

108

0

0

3

2014114 Corr.prim.begr. rente reserves

0

0

-147

0

-147

2014116 Div wijz ziekte-zwangerschapsverlof

-46

33

0

0

-13

2014119 Ziekte- en zwangerschapsverlof

-80

93

0

0

13

2014121 Ziekte- en zwangerschapsverlof

-16

16

0

0

0

2014122 Invulling vac gelden W&O voor soza

34

-68

0

0

-34

Totaal Programma 1 na wijziging

-56.097

33.060

3.247

-2.692

-22.481

Programma 2: Openbare Orde/Veiligheid

2014000  Primaire begroting 2014

-44

2.351

0

0

2.307

2014010 Voorjaarsnota en meicirculaire

0

1

0

0

1

2014015 2e Bestuursrapportage 2014

0

-160

0

0

-160

2014111 Div. wijzigingen ziekte en zwangerschap

0

-3

0

0

-3

Totaal Programma 2 na wijziging

-44

2.188

0

0

2.144

Programma 3:  Beheer Openbare Ruimte

2014000  Primaire begroting 2014

-105

5.020

0

-349

4.566

2014002 Investeringsplan 2014

0

30

0

0

30

2014010 Voorjaarsnota en meicirculaire

0

289

0

-225

64

2014015 2e Bestuursrapportage 2014

0

-103

0

0

-103

2014016 Aankoop grond Oudleusen

0

100

0

0

100

2014018 Gewijzigde reserve systematiek

0

369

0

-369

0

Totaal Programma 3 na wijziging

-105

5.705

0

-942

4.657

Programma 4: Economische Zaken

2014000  Primaire begroting 2014

-502

553

0

0

51

2014002 Investeringsplan 2014

-11

11

0

0

0

2014010 Voorjaarsnota en meicirculaire

-9

9

0

0

0

Totaal Programma 4 na wijziging

-521

572

0

0

51

Programma 5: Onderwijs

2014000  Primaire begroting 2014

-52

2.252

0

0

2.199

2014010 Voorjaarsnota en meicirculaire

0

8

0

0

8

2014011 1e bestuursrapportage

0

100

0

0

100

2014015 2e Bestuursrapportage 2014

0

-67

0

0

-67

2014123 Voortijdige schoolverlaters RMC

-8

25

0

0

16

Totaal Programma 5 na wijziging

-61

2.317

0

0

2.257

Programma 6:  Cultuur/Sport/Recreatie

2014000  Primaire begroting 2014

-233

3.349

0

-470

2.646

2014010 Voorjaarsnota en meicirculaire

0

-6

0

0

-6

2014011 1e bestuursrapportage

0

24

0

0

24

2014014 Aankoop kantoorpand Rabobank

0

105

0

-105

0

2014015 2e Bestuursrapportage 2014

0

38

0

0

38

2014018 Gewijzigde reservesystematiek

0

147

0

-137

10

2014107 Digitaal subsidieloket

0

-1

0

0

-1

2014112 Reserve tov exploitatie begroting

0

7.670

0

-7.670

0

2014114 Corr prim.begr. rente reserves

0

0

50

0

50

Totaal Programma 6 na wijziging

-233

11.326

50

-8.381

2.762

Programma 7:  Soc Voorz Msch Dienstverl

2014000  Primaire begroting 2014

-5.835

13.891

0

0

8.055

2014010 Voorjaarsnota en meicirculaire

-130

-589

781

0

62

2014012 Jaarrekening 2013

0

112

0

0

112

2014015 2e Bestuursrapportage 2014

-1.179

925

0

-148

-402

2014017 Septembercirculaire 2014

0

58

0

0

58

2014110 Min Soza beschikking 2014 participatiewet

87

-87

0

0

0

2014119 Ziekte- en zwangerschapsverlof

0

-13

0

0

-13

2014122 Invulling vac gelden W&O voor soza

0

34

0

0

34

-7.057

14.331

781

-148

7.906

Programma 8:  Volksgezondheid/Milieu

2014000  Primaire begroting 2014

-3.739

5.543

744

-1.030

1.518

2014004 Klimaat en duurzaamheid 2014 2015

0

516

0

-516

0

2014010 Voorjaarsnota en meicirculaire

0

9

0

0

9

2014015 2e Bestuursrapportage 2014

0

-204

0

54

-150

2014018 Gewijzigde reservesystematiek

0

290

0

-290

0

2014019 Dubs duurz nieuwbouw

0

180

0

-180

0

2014116 Div wijz ziekte-zwangerschapsverlof

0

13

0

0

13

2014123 Voortijdige schoolverlaters RMC

0

-16

0

0

-16

Totaal Programma 8 na wijziging

-3.739

6.331

744

-1.962

1.374

Programma 9: RO en Volkshuisvesting

2014000  Primaire begroting 2014

-1.974

3.585

0

-261

1.350

2014002 Investeringsplan 2014

-11

11

0

0

0

2014010 Voorjaarsnota en meicirculaire

-9

9

0

0

0

2014013 Begr wijz 2014 jaarschijf en rente

-8

0

8

0

0

2014015 2e Bestuursrapportage 2014

-20

0

0

0

-20

2014016 Aankoop grond Oudleusen

0

0

0

-100

-100

2014018 Gewijzigde reservesystematiek

0

16

0

-16

0

2014108 Tijdelijke inhuur RO

0

4

0

0

4

2014114 Corr.prim.begr. rente reserves

0

0

97

0

97

Totaal Programma 9 na wijziging

-2.021

3.624

105

-377

1.330