Programma 5

Onderwijs

Het programma omvat het lokaal onderwijsbeleid waarbinnen aandacht wordt besteed aan de zorg voor de onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht, schoolbegeleiding, logopedie, volwasseneneducatie en afspraken in de Lokale Educatieve Agenda (LEA).

Programma 5: Onderwijs

Prestaties 2014

5.1 Huisvesting scholen Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Op basis van vastgestelde visie met schoolbesturen huisvestingsscenario's per kern uitwerken, hierin keuzes maken en voor besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad 50%
Toelichting

Er zijn volop ontwikkelingen in het Middengebied van Nieuwleusen. Dit heeft ook consequenties voor onderwijshuisvesting. De gemeenteraad heeft in de raadscommissie een eerste notitie met enkele scenario's, waarbij ingegaan is op alle kernen van de gemeente, besproken. Als er meer duidelijkheid is over de ontwikkelingen in het Middengebied in Nieuwleusen, vindt de aanbieding van een voorstel inclusief onderwijshuisvesting in de kern Nieuwleusen aan de gemeenteraad plaats. Hiernaast stellen wij een integraal huisvestingsplan onderwijs op en leggen wij deze in 2015 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

5.2 Lokale educatieve agenda Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Vaststellen Lokale educatieve agenda voor de komende jaren 100%
Thema's met te bereiken doelen en resultaten in jaarschijven onderverdelen 100%
5.3 Leerplicht Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Uitvoering geven aan het regionaal meerjarenbeleidsplan voortijdig schoolverlaten regio IJssel-Vecht 2013-2016 100%
Uitvoering geven aan het VSV-convenant (met ministerie van OC&W, in samenwerking met vo- en mbo-scholen regio IJssel-Vecht) 100%
Programma 5: Onderwijs

Prestaties voorgaande jaren

5.2 Lokale Educatieve Agenda Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Aansluiting maken tussen de zorgstructuur in het onderwijs (Passend Onderwijs) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 75%
Toelichting

Er zijn contacten tussen onderwijs en zorg, waarbij de jeugdverpleegkundige een belangrijke schakel is. Ook is in 2014 gestart met een pilot 'Samenwerking Zorg en Onderwijs', waarbij de aansluiting tussen onderwijs en zorg in de praktijk wordt verbeterd. Daartoe wordt een praktische werkwijze ontwikkeld. Het project wordt in 2015 afgerond, waarbij de werkwijze wordt ingevoerd en de samenwerking en afstemming zoveel mogelijk wordt geborgd.

Programma 5: Onderwijs

Indicatoren

Leerplicht

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2014

Stand december 2014

Aantal verzuimmeldingen volgens wettelijke norm
(in % van totaal aantal leer- en kwalificatieplichtigen)

Jeugdvolgsysteem/ Gemeentelijke basisadministratie

126
(2012)
 (2,6%)

122

(2,5%)

149
(3 %)

Aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters
(vsv in % van totaal aantal vo- en mbo-leerlingen)

Jeugdvolgsysteem/VSV-verkenner

38
(2012)

   (1,5%)

36

  (1,4%)

28

(1,1%)

  • Cijfers gebaseerd op schooljaren. 2012 = eind schooljaar 2011-2012, 2014 = eind schooljaar 2013-2014.  
  • Stijging in aantallen (in 2 jaar tijd) zit op vlak absoluut verzuim. De toename in het aantal meldingen wordt veroorzaakt door het gebruik van een verbeterde applicatie en betere gegevensuitwisseling met DUO. Na onderzoek bleek het verzuim veelal een administratieve oorzaak te hebben en was er dus geen feitelijk schoolverzuim.
  • De afname VSV is het resultaat van inspanningen van de gemeente in samenwerking met andere partners (onderwijs, zorg en arbeid). Naast de winst in aanpak ligt een daling van aantallen ook in een aangescherpte meetsystematiek. Van de genoemde 28 jongeren is uiteindelijk 75% weer gestart met een opleiding.
Programma 5: Onderwijs

Wat heeft het gekost?

2013 2014
Programmaonderdeel Rekening Primitieve
begroting
Gewijzigde
begroting
Rekening Saldo
Lasten -2.340 -2.252 -2.317 -2.312 5
Baten 61 52 61 66 5
Saldo van lasten en baten -2.280 -2.199 -2.257 -2.246 10
Onttrekkingen aan reserves 99 0 0 0 0
Resultaat -2.181 -2.199 -2.257 -2.246 10

Grafische weergave van lasten en baten naar product

Programma 5: Onderwijs

Analyses

Jaar 2014. Verschil op basis van gewijzigde begroting en realisatie. Bedragen x € 1.000.

Primitieve begroting Gewijzigde begroting Realisatie Verschil
Programmaonderdeel Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Openb basisonderw excl huisv -36 0 -36 -36 0 -36 -35 0 -35 0 0 0
Op basis onderw, huisvesting -335 0 -335 -307 0 -307 -307 0 -307 -1 0 -1
Bijz basisonderw excl huisv -81 0 -81 -81 0 -81 -71 0 -71 10 0 10
Bijz basisonderw huisvesting -799 0 -799 -769 0 -769 -767 0 -767 2 0 2
Bijz voortgezet onderw excl hv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijz voortgezet onderw huisv -7 0 -7 -7 0 -7 -8 0 -8 -1 0 -1
Gem. baten/lasten vh onderwijs -994 52 -942 -1.119 61 -1.058 -1.124 66 -1.058 -6 5 -1
Saldo van lasten en baten -2.252 52 -2.199 -2.317 61 -2.257 -2.312 66 -2.246 5 5 10
Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultaat -2.252 52 -2.199 -2.317 61 -2.257 -2.312 66 -2.246 5 5 10

Specificatie van het resultaat

Verschillen ten opzichte van de begroting 2014. Positieve waarde is voordeel. Bedragen x € 1.000.

Product Directe L&B Toerekeningen kapitaallasten Toerekeningen uren Saldo van lasten en baten Reserve- mutaties Resultaat
Openb basisonderw excl huisv 0 0 0 0 0 0
Op basis onderw, huisvesting -1 0 0 -1 0 -1
Bijz basisonderw excl huisv 10 0 0 10 0 10
Bijz basisonderw huisvesting 2 0 0 2 0 2
Bijz voortgezet onderw excl hv 0 0 0 0 0 0
Bijz voortgezet onderw huisv -1 0 0 -1 0 -1
Gem. baten/lasten vh onderwijs -1 0 0 -1 0 -1
Mutaties reserves functie 0/9 0 0 0 0 0 0
Totaal programma 10 0 0 10 0 10

Analyse van het resultaat

Er zijn geen verschillen groter dan € 25.000 die toegelicht moeten worden.