Programma 7

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Het programma omvat bijstandsverlening (incl. minimabeleid en schuldhulpverlening), gesubsidieerde werkgelegenheid, maatschappelijk werk, ouderenbeleid, gehandicaptenbeleid (Wet maatschappelijke ondersteuning), minderhedenbeleid, sociaal cultureel werk, jeugdbeleid, participatie en kinderopvang.

Programma 7: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Prestaties 2014

7.1 Voorbereiding en invoering decentralisaties Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Tijdig (uiterlijk derde kwartaal 2014) specifieke beleidsnota's en verordeningen voor de Gemeenteraad o.a. beleidsplan Wmo, beleidsplan Jeugdzorg en beleidsplan Participatie 100%
Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten 100%
Beschikkingen t.b.v. cliënten en organisaties vóór 1 november 2014 100%
Toelichting

De datum van 1 november is niet gehaald door met name ontbrekende gegevens. Beschikkingen zijn rond 20 december verstuurd. Conform 2de bestuursrapportage.

7.2 Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Voorbereiden van de wijzigingen in de langdurige zorg die per 1 januari 2015 ingaan 100%
7.3 Sociale werkvoorziening/Participatiewet Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Participatiewet: In het eerste kwartaal van 2014 ontvangt de Raad een uitgewerkt voorstel met daarbij de consequenties van het opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling Wezo dan wel de uittreding van de gemeente Dalfsen uit de GR 100%
Uitvoeringsstructuur Participatiewet: de gemeente Dalfsen moet in 2015 gereed zijn voor de uitvoering van de Participatiewet. De organisatorische en personele aspecten worden in de loop van 2014 nader uitgewerkt 100%
7.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en peuterspeelzaalwerk Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Uitbreiding van VVE-plekken in afstemming met JGZ en voorschoolse voorzieningen 100%
Bestuurlijke afspraken rondom VVE (vastgelegd in de Lokaal Educatieve Agenda) met betrokken organisaties verder uitwerken en regie voeren op de uitvoering daarvan 75%
Toelichting

Er zijn verschillende werkafspraken gemaakt met betrekking tot de doorgaande lijn. Op dat thema zijn flinke stappen gezet. Bestuurlijke afspraken over de resultaten van vroegschoolse educatie zijn nog niet verder uitgewerkt, dat wordt in 2015 verder opgepakt. Conform 2e bestuursrapportage.

Landelijke plannen rondom voorschoolse voorzieningen vertalen in lokaal beleid 0%
Toelichting

De plannen voor (financiële) harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn nog steeds niet uitgewerkt in een wetsvoorstel. We verwachten dat er voor de zomer van 2015 duidelijkheid ontstaat, waarna we het lokale beleid op voorschoolse voorzieningen en educatie gaan herzien. Conform 2e bestuursrapportage.

7.5 Woonservicegebied Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Deelname aan het bewustwordingsproject 'Lang zult u wonen" (gericht op aanpassingen in eigen woning) 100%
Evaluatie van het woonservicesteunpunt Noaberhuus in Gernermarke 100%
Uitvoering van een Pilot 'schermzorg' 100%
Uitvoering van het plan van aanpak per kern, en gemeentebreed, door welzijnsinstellingen 100%
Uitwerken project Domotica 100%
7.6 Jeugd Voortgang Realisatie Budget Toelichting
Stappen zetten om het jeugd- en jongerenwerk onder te brengen bij één organisatie 100%
Jeugdgesprekken in Nieuwleusen organiseren 100%
Inzetten op bezoeken van keten door jongerenwerk (en politie) in het kader van brandveiligheid en alcoholmatiging 100%
Voorlichting op basisscholen aanbieden op het gebied van alcohol- en middelengebruik 100%
Inzetten op goede signaleringsnetwerken en afstemming van zorg 100%
Programma 7: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Indicatoren

Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2014

Stand december 2014

Tevredenheid over contact met gemeente

Klanttevredenheidsonderzoek

7,8

> 7,5

97%*

Percentage klanten dat (zeer) tevreden is over de voorgestelde oplossing

Klanttevredenheidsonderzoek

97 %

> 95%

96%

* In 2014 is gestart met een ander type klanttevredenheidsonderzoek, waardoor de cijfers van de nulmeting en de cijfers in december niet goed met elkaar te vergelijken zijn.
De tevredenheid over het contact met de gemeente wordt niet meer aangegeven in een cijfer. Het gaat om de tevredenheid met het gehele proces van de aanvraag.

Sociale werkvoorziening/Participatiewet

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2014

Stand december 2014

Aantal trajecten voor personen op de wachtlijst

Eigen administratie

20

8

8

Aantal gesubsidieerde banen

Eigen administratie

140

140

140

In verband met de invoering van de Participatiewet bestaat vanaf 1 januari 2015 geen wachtlijst meer voor de Wsw. Wel vallen de mensen die op de Wsw-wachtlijst staan onder de doelgroep van de Quotumwet. Zij worden dan ook opgenomen in het doelgroepenregister dat wordt beheerd door het UWV. De meeste personen op de wachtlijst hebben een uitkering van het UWV. Wij zullen in 2015 samen met het UWV de mogelijkheden bekijken voor re-integratie van deze personen en een mogelijke plaatsing op een (gesubsidieerde) baan.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en peuterspeelzaalwerk

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2014

Stand december 2014

Het aantal VVE-plaatsen op voorschoolse voorzieningen (doelstelling 2016 is 40 plaatsen).

 Voorschoolse voorzieningen, subsidieafspraken

       16
   (2013)

32

36

Jeugd

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2014

Stand december 2014

Percentage jongeren <16 dat alcohol drinkt.

GGD-
monitor

11% (2011)

-

*

Percentage ouders van 12-15 jarigen dat het alcoholgebruik van hun kind goedkeurt of er niets van zegt.

GGD-
monitor

36 % (2011)

-

*

Percentage jongeren van 16-23 dat veel en vaak drinkt.

GGD-
monitor

21 % (2011)

-

*

* De GGD jongerenmonitor wordt in 2015 uitgevoerd, de resultaten komen in 2016. Uit de kindermonitor van 2013 blijkt al wel, dat de tolerantie van ouders van kinderen tot 12 jaar ten opzichte van alcohol onder de 16 is afgenomen. Dit is conform 2 de bestuursrapportage.

Programma 7: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Wat heeft het gekost?

2013 2014
Programmaonderdeel Rekening Primitieve
begroting
Gewijzigde
begroting
Rekening Saldo
Lasten -13.424 -13.891 -14.331 -14.170 161
Baten 6.660 5.835 7.057 7.076 19
Saldo van lasten en baten -6.764 -8.055 -7.273 -7.094 180
Stortingen in reserves 0 0 -781 0 781
Onttrekkingen aan reserves 0 0 148 -530 -678
Resultaat -6.764 -8.055 -7.906 -7.624 282

Grafische weergave van lasten en baten naar product

Programma 7: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Analyses

Jaar 2014. Verschil op basis van gewijzigde begroting en realisatie. Bedragen x € 1.000.

Primitieve begroting Gewijzigde begroting Realisatie Verschil
Programmaonderdeel Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Bijstandverlening -2.337 1.726 -611 -3.156 2.595 -561 -3.007 2.380 -627 149 -214 -66
Werkgelegenheid -3.642 3.300 -342 -3.852 3.630 -222 -3.967 3.673 -295 -115 43 -72
Ov soc zekerheidsreg Rijk 0 0 0 -58 0 -58 -30 0 -30 28 0 28
Gemeentelijk minimabeleid -553 103 -450 -630 83 -547 -595 111 -483 36 28 64
Maatsch begeleiding en advies -1.460 7 -1.453 -1.396 7 -1.389 -1.405 7 -1.398 -9 0 -9
Huish verzorging (Wmo) -3.044 375 -2.669 -2.618 505 -2.113 -2.492 636 -1.857 125 131 256
Participatiebudget -529 291 -238 -454 204 -250 -435 216 -220 18 12 31
Sociaal Cultureel Werk -587 10 -577 -558 10 -548 -548 13 -535 10 4 13
Kinderdagopvang -473 12 -461 -537 12 -525 -465 22 -443 72 10 82
Voorzieningen gehandicapten -1.266 12 -1.254 -1.072 12 -1.060 -1.225 17 -1.208 -153 5 -148
Saldo van lasten en baten -13.891 5.835 -8.055 -14.331 7.057 -7.273 -14.170 7.076 -7.094 161 19 180
Storting in reserves 0 0 0 -781 0 -781 0 0 0 781 0 781
Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 148 148 0 -530 -530 0 -678 -678
Resultaat -13.891 5.835 -8.055 -15.112 7.205 -7.906 -14.170 6.545 -7.624 942 -660 282

Specificatie van het resultaat

Verschillen ten opzichte van de begroting 2014. Positieve waarde is voordeel. Bedragen x € 1.000.

Product Directe L&B Toerekeningen kapitaallasten Toerekeningen uren Saldo van lasten en baten Reserve- mutaties Resultaat
Bijstandverlening -66 0 0 -66 0 -66
Werkgelegenheid -72 0 0 -72 0 -72
Ov soc zekerheidsreg Rijk 28 0 0 28 0 28
Gemeentelijk minimabeleid 64 0 0 64 0 64
Maatsch begeleiding en advies -9 0 0 -9 0 -9
Huish verzorging (Wmo) 256 0 0 256 0 256
Participatiebudget 31 0 0 31 0 31
Sociaal Cultureel Werk 13 0 0 13 0 13
Kinderdagopvang 74 0 8 82 0 82
Voorzieningen gehandicapten -148 0 0 -148 0 -148
Mutaties reserves functie 0/9 0 0 0 0 103 103
Totaal programma 171 0 8 180 103 282

Analyse van het resultaat

Toelichting verschillen groter dan € 25.000.

Bijstandsverlening

€ 66.000 N

Na de 2de bestuursrapportage is het rijksbudget naar beneden bijgesteld. De WWB aanvragen zijn in het laatste kwartaal fors gestegen en daarmee ook de uitgaven. Gezamenlijk een nadeel van € 66.000.

Werkgelegenheid

€ 72.000 N

Nadelen:
Bijdrage Wezo na jaarstukken t.o.v. 2de bestuursrapportage € 12.000
Bijdrage Larcom € 60.000

De bijdrage aan de Larcom is gelijk aan voorgaande jaren. Door het incidenteel bijramen in de najaarsnota 2013 is € 60.000 niet in de begroting 2014 opgenomen. Dit zal in de voorjaarsnota 2015 moeten worden bijgesteld.

Overige sociale zekerheidsregeling Rijk

€ 28.000 V

In 2014 hebben we een eenmalige vergoeding van het rijk ontvangen van € 58.000 voor zowel de uitvoeringskosten en de verstrekking van de koopkrachttegemoetkoming 2014. De bij de gemeente bekende cliënten hebben de tegemoetkoming ontvangen zonder aanvraag. Anderen konden de vergoeding aanvragen. Uitvoeringskosten zijn niet op dit product verantwoord. Dit geeft hier een voordeel van € 28.000.  

Gemeentelijk minimabeleid

€ 64.000 V

De kosten voor schuldhulpverlening zijn lager dan begroot van € 19.000. We zien hier het resultaat van het gemeentelijk voortraject. De armoedenota is begin 2015 vastgesteld. Dit levert een voordeel op van € 45.000.  Hiervan is € 35.000 een stelpost en €10.000 komt vanuit 2013. Dit laatste bedrag wordt opnieuw conform motie van de raad als voorstel tot resultaatbestemming opgenomen.

Huishoudelijke verzorging (WMO)

€ 256.000 V

Ondanks de aframing bij de voorjaarsnota 2014 en de 2de bestuursrapportage is hier toch een fors voordeel. Dit komt enerzijds door lagere tarieven na de aanbesteding 2014. Het gebruik van de huishoudelijke zorg is iets gestegen. Anderzijds is de ontvangen eigen bijdrage hoger dan geraamd.

Participatiebudget

€ 31.000 V

Het voordeel is volledig te vinden binnen de Wet Inburgering (WI). Met ingang van 2014 ontvangen we geen participatiebudget meer voor dit onderdeel. Vanuit 2013 is € 12.000 als resultaatbestemming overgeheveld. Dit bleek niet nodig te zijn. Verder hebben we van de COA € 11.000 ontvangen. Van het WI-budget 2014 is ook € 8.000 minder uitgegeven.

Kinderdagopvang

€ 82.000 V

Gedurende de looptijd van de beleidsnotitie 'Voorschoolse voorzieningen en educatie 2011-2014' is er een incidenteel budget van € 90.000 beschikbaar voor scholing en materiaalkosten VVE. In de 2de bestuursrapportage 2014 is al aangegeven dat we ongeveer € 77.000 zullen overhouden omdat er landelijke plannen zijn tot (financiële) harmonisatie van voorschoolse voorzieningen. Deze plannen zijn echter nog niet in de Tweede Kamer behandeld. Willen we het huidige beleid in ieder geval in 2015 en mogelijk in 2016 continueren dan moet het restantbudget bij de jaarrekening van € 76.000 worden overgeheveld  naar 2015. Verder zijn de ontvangsten iets hoger uitgekomen van verwacht.

Voorzieningen gehandicapten

€ 148.000 N

In 2014 zijn veel werkzaamheden uitgevoerd voor de invoering van de 3 decentralisaties. Ten opzichte van de beschikbaar gestelde budgetten vanuit het rijk is €148.000 meer uitgeven. Hiervan is  € 103.000 ten laste gebracht van de reserve decentralisaties (dit komt als voordeel terug bij de mutaties reserves, zie hieronder).

Mutaties reserves

€ 103.000 V

Conform raadsbesluit zijn de meerkosten voor de invoering van de decentralisaties ten laste gebracht van de reserve decentralisaties.